Tilbake til søkeresultatene

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nasjonal forskerskole innen "Nanoteknologi for mikrosystem"

Tildelt: kr 10,7 mill.

Deltakere Pr. 30. september 2013 er det registrert 96 stipendiater i forskerskolen. Av disse er 25 fra HiVe,45 fra NTNU (22 fra Inst. for elektronikk og telekommunikasjon(IET), 23 fra Inst. for fysikk (IFY)),22 fra UiO (9 fra Fysisk inst. (FI), 13 fra In st. for informatikk (IFI)) og 4 fra UiB. Siden oppstart har 26 kandidater i nettverket disputert. Det er totalt 70 professorer, førsteamanuenser og postdoktorer tilknyttet forskerskolen. 13 av disse er fra HiVe, 29 er fra NTNU (13 fra IET, 16 fra IFY), 12 fra UiO (7 fra FI, 5 fra IFI), 9 fra UiB og 7 fra SINTEF IKT. PhD-emner Følgende PhD-emner er undervist på "kompakt form" med støtte fra forskerskolen: Høst 2012: FE8135: Nanostructuring, FE8126: Low-Voltage/Low-Power Analog CMOS, MN-ENE9005: En ergy Harvesting, BIO9110: Biological Micro and Nanosystems that perform biological, clinical or molecular work, MENA9510: Advanced Characterization Method. Vår 2013: OPT9005: Optics for Micro and Nanosystems, ACT9005: Acoustic Transducers, BIO9110: Bio logical Micro and Nanosystems that perform biological, clinical or molecular work. Planlagt høst 2013: FE8100: Quantum Computation and Quantum Communications, FE8126: Low-Voltage/Low-Power Analog CMOS, ENE9005: Energy Harvesting, FYS 9230: Modelling an d design of micro- and nanosystems, MENA9510: Advanced Characterization Method. Så langt i forskerskolens prosjektperiode har 18 studenter fått reisestøtte for å delta på PhD-kurs ved andre institusjoner i nettverket enn sin egen. Forskerskolen stø tter også deltakelse på laboratoriekurs innen NorFab-konsortiet. Vi har så langt støttet 8 studenter som til sammen har deltatt på 12 ulike labkurs. Workshop I 2013 ble forskerskolens årlige workshop arrangert i Bergen, fra 17. til 19. juni. Konferans en samlet 86 deltakere, inkludert 16 inviterte foredrag. Av de inviterte kom 3 fra norsk industri og 13 fra akademia. Programmet for øvrig besto av 11 muntlige presentasjoner fra stipendiater, 5 muntlige presentasjoner fra forskere innen nettverket og en postersesjon med 26 postere. Årets priser for beste studentpresentasjon og beste poster gikk til henholdsvis Martin Greve fra Institutt for fysikk og teknologi, UiB, og Abdul Mazid Munshi fra Institutt for elektronikk og telekommunikasjon, NTNU. En jur y sammensatt av faglærere fra forskerskolens partnere kåret vinnerne. Støtteordninger Forskerskolen gir inntil 15.000 kroner i reisestøtte til internasjonale konferanser for at stipendiater skal kunne presentere eget forskningsarbeid, og inntil 30.000 kroner i støtte til forskningsopphold i utlandet. Søknadsfrister for dette tiltaket var i 2012/13 1. mars og 25. august. I perioden 30.9.2012 til 1.10 2013 ble det gjennomført 37 presentasjoner på konferanse med støtte fra forskerskolen. Totalt er det til nå bevilget 1.815.505 kroner fordelt på 119 enkelttildelinger under disse to støtteordningene. Videre gir forskerskolen etter søknad økonomisk støtte til prosessering og bruk av eksterne laboratorier med inntil 40.000 kroner per aktivitet. Siden ordningen ble opprettet er det bevilget totalt 1.815.174 kroner i støtte fordelt på 58 enkeltbevilgninger. Tiltak som har mottatt støtte er blant annet bruk av laboratorier ved norske institusjoner (både innen NorFab-samarbeidet og laboratorier ved Ui B, UiO og IFE), laboratorier i utlandet (blant annet ved DTU og Lawrence Berkeley Labs), prosessering ved utenlandske laboratorier/fabrikker (foundries) og innkjøp av mindre laboratorieutstyr og -materiell nødvendig for å gjennomføre PhD-prosjekter. Fo rskerskolen har også gitt støtte til gjennomføring av seminarer ved NTNU (2) og HiVe (1). Organisasjon Forskerskolens styre har fått to nye medlemmer. Stipendiat Jonas Myren Ribe fra Institutt for fysikk, NTNU, erstatter Ethan Long fra Fysisk inst. ve d UiO som studentrepresentant, og Fabrice Lapique erstatter Berit Sundby Avset som representant fra SINTEF. Forskerskolens ledergruppe består av Jostein Grepstad, NTNU (leder), Trond Ytterdal, NTNU (nestleder), Bodil Holst, UiB, Terje Finstad, UiO, Nil s Høivik, HiVe, og ny i 2013: Kari Schjølberg-Henriksen, SINTEF, erstatter Dag Wang.

Søknaden lanserer et tett nasjonalt samarbeid om forskerutdanning innen anvendt fysikk/fysikalsk elektronikk, med fokus på utvikling av nye nanoteknologikomponenter og forbedret ytelse og funksjonalitet i mikrosystem ved introduksjon av nanoteknologi. For skningsprosjektene vil omfatte design, modellering, vekst, manipulering, prosessering og grunnleggende studier av de fysiske egenskaper til mesoskopiske strukturer for mekaniske, elektroniske, optiske, magnetiske og biokomponenter i nano-/mikrosystem for anvendelser innen miljø, helse, sikkerhet, energiforsyning, telekommunikasjon og samferdsel. Partnerne i dette nettverket er NTNU, representert ved fagmiljø innen anvendt fysikk, fysikalsk elektronikk og nanoteknologi ved Institutt for elektronikk og tele kommunikasjon og Institutt for fysikk; UiO, representert ved fagmiljø i fysikalsk elektronikk ved Fysisk institutt og nanoelektronikk ved Institutt for informatikk; Høgskolen i Vestfold, representert ved Fakultet for real- og ingeniørfag; SINTEF IKT Mikro systemer og nanoteknologi; og kompetansesenteret NCE Microsystems i Vestfold. Dette er de sentrale FoU-miljø innen nano- og mikrosystemteknologi i Norge. Forskerskolen vil åpne for en bredere og mer effektiv tilgang til vitenskapelig spisskompetanse og ek sperimentell infrastruktur for doktorgradsstudentene i nettverket, der forskningen rettes mot fremtidige utviklingslinjer og behov med vekt på "nanoforbedrede" mikrosystem med økt følsomhet og redusert effektforbruk, samt mot nye idéer for anvendelser av nano- og mikroteknologi. Forskerskolen vi understøtte fagmiljøene både ved lærestedene, i SINTEF og i næringslivet, og forventes å bli en sentral arena for rekruttering til en voksende norsk mikrosystemindustri.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale