Tilbake til søkeresultatene

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Nasjonal forskerskole i medisinsk avbildning

Tildelt: kr 24,0 mill.

Siden oppstarten har MedIm - Norwegian Research School in Medical Imaging, rekruttert 377 PhD stipendiater fra forskjellige universiteter i Norge, og har totalt involvert 534 PhD studenter, veiledere, post-doktorer og fagansvarlige. Om lag 95% av stipendiatene er tilknyttet et av partneruniversitetene til MedIm - NTNU, UiB, UiT og UiO. Et flertall av stipendiatene har sin tilknytning til et medisinsk fakultet (eller Helsevitenskapelig fakultet i Tromsø), men det er bare halvparten av disse som har sin bakgrunn i medisin. De andre medlemmene kommer fra psykologi, kjemi, fysikk, marinbiologi, statistikk, matematikk etc. Stipendiatmassen representerer altså ulike fag, og ulike fakultet. Denne stipendiatsammensetningen viser at prosjektet har oppnådd resultater i forhold til prosjektets mål om å fremme nasjonalt og tverrfaglig samarbeid. Kvinneandelen blant alle de registrerte stipendiatene har nådd 42% i 2016. Dette er en markant fremgang fra tidligere år, da kvinneandelen har ligget stabilt på 33 % fra oppstarten til 2012 (den økte til 40% i 2015). MedIm har arbeidet bevisst med å nå frem til kvinnelige stipendiater, særlig i mannsdominerte forskningsmiljøer. MedIm ressursene har blitt brukt til å øke kvaliteten av doktorgradsutdanning innen feltet, skape et forskningsnettverk mellom eksperter i medisinsk avbildning. I hele perioden har MedIm finansiert og arrangert et bredt spekter av studiepoemg givende PhD emner og andre aktiviteter både for PhD- og post doker, samt støtte til masterstudenter som er på vei til doktorgrad innen medisinsk avbildning. I 2016, gjennom de såkalte «Bridging Grants», har MedIm tildelt 2 stipender til studenter som har begynt å jobbe med sitt doktorgradsprosjekt mot slutten av mastergraden. Totalt har MedIm tildelt 20 «Bridging Grants» med en verdi mellom 200.000 og 225.000 NOK til hver student. MedIm har også støtt mobiliteten til sine stipendiatsmedlemmer både innenfor Norge og utlandet. Vi har markedsført 17 nasjonalt tilgjengelige forskerkurs i 2016 og tildelt 24 reisestipender til å reise og overnatte innenlands. Dette gjelder totalt 106 «Travel Grants» i hele perioden. I år har vi også tildelt 6 «International Travel Grants», med en verdi på 50.000 NOK hver, til å støtte fremragende unge PhD-kandidater som skal reise til utlandet og samarbeide med internasjonale forskergrupper på høyt nivå. Totalt har MedIm tildelt 83 internasjonale reisestipender. MedIm har også tilbydd reisestøtte til noen utvalgte nasjonale og internasjonale møter og kurs for å ytterligere fremme kandidatenes faglige utvikling og nettverksbygging. Totalt 19% av våre stipendiatmedlemmer har brukt midlene til utenlandsopphold av varierende varighet, og vi ser på dette som et viktig tilbud for å stimulere internasjonalisering. For å styrke de nasjonale forskerkursenes tilgjengelighet har MedIm også engasjert seg sterkt i arbeidet med å få de involverte fakultetene til å samordne forskerutdanningstilbudet i sterkere grad enn tidligere. MedIm var en viktig pådriver da de medisinske dekanene i 2010 underskrev en tiltaksliste for å bedre samordningen av PhD-utdanningene. I tillegg til arbeidet med å fremme gode PhD-kurs og øke internasjonalisering, har MedIm arrangert sin egen årlige stipendiatsamling fra 2009 til 2016, i samarbeid med ledende imaging-nettverk ved partnerinstitusjonene. Dette har vært en viktig møteplass for fagfeltet, som har bidratt til å bygge opp et sterkt nasjonalt samarbeidsnettverk i medisinsk avbildning. Disse samlingene har vært meget vellykket både faglig og sosialt, og har de siste tre årene hatt 120-145 deltakere, hvorav mer enn halvparten har vært aktivt deltakende stipendiater. PhD-samlingene har også styrket samarbeidet med ledende forskningsmiljø innen medisinsk avbildning ved at de har vært fellesarrangement med tematisk satsingsområde i Medisinsk Teknologi ved NTNU (2009), F&U klyngen MedViz i Bergen (2010 og 2014), Intervensjonssenteret ved Oslo Universitetssykehus (2011 og 2015), SFIen MI Lab i Trondheim (2012), medisinsk avbildning forskningsgruppe ved UiT (2013), og CIUS- Centre for Innovative Ultrasound Solutions i Trondheim (2016). Et populært virkemiddel rettet mot internasjonalisering har også vært at alle MedIm-kursholdere har fått midler til å invitere internasjonale gjesteforelesere. Foruten å skape nye kontakter både for PhD-studentene og veilederne har dette også bidratt til å øke kvaliteten på PhD-emnene. MedIm har også invitert en rekke internasjonale innledere til de årlige stipendiatsamlingene. Mange av nøkkelpersonene i MedIm er også aktive i Nor-Bioimaging, som er den nasjonale organisasjonen for norsk deltakelse i ESFRI infrastrukturen Euro-Bioimaging. Professor Olav Haraldseth har vært leder for MedIm siden starten, og er nå leder for Nor-Bioimaging.

Forskerskolen vil favne de fleste gode miljøene innen medisinsk bildedannelse i Norge og noen tilgrensende forskningsområder, og omfatte Ultralyd, MR, PET, bildestyrt kirurgi, biomedisinsk optikk og bionanoteknologi. Forskerskolen vil være tverrfaglig og gi felles tilbud til PhD studenter med et bredt spekter av forskjellig masterbakgrunn. God tverrfaglighet er en forutsetning for å lykkes internasjonalt med forskning i medisinsk bildedannelse. Forskerskolen vil inneholde et bredt spekter av kurstilbud sl ik at den enkelte PhD student kan sette sammen en opplæringsdel som er tilpasset den enkeltes prosjekt og kompetanse. Det vil omfatte spesialiserte kurs innen det enkelte fagområde, spesialiserte kurs som favner vidt, og kurs av mer tverrfaglig karakter. Forskerskolen vil også fungere som en nasjonal pool av veiledere med et bredt spekter av spesialisert fagkompetanse. Alle kurs vil tilbys alle relevante PhD studenter i Norge og vil være åpen for deltagelse av PhD studenter fra andre land. Forskerskolen v il også etablere andre type møteplasser for PhD studentene og deres veiledere i form av faglige seminarer og nasjonale stipendiatsamlinger. Nettverket omfatter forskningsgrupper og kurstilbud fra flere universitet og fakulteter (NTNU, UiO, UiB, UiT og UMB ), fra flere universitetssykehus (St. Olavs Hospital, Rikshospitalet, Ullevaal Universitetssykehus, Haukeland Universitetssykehus og Universitetssykehuset i Nord-Norge), og Sintef og Høyskolen i Sør-Trøndelag. Internasjonalisering vil ivaretas gjennom mob ilitet av PhD studenter, gjennom å invitere dyktige internasjonale foredragsholdere til PhD kurs og seminar og gjennom å etablere institusjonelt samarbeid med utvalgte gode universitet i utlandet. Søker er NTNUs tematiske satsningsområde i medisinsk tekno logi i samarbeid med SFIen MI Lab. Faglig ledelse vil ivaretas av et styre med representanter for veiledere og fagansvarlige fra Trondheim, Oslo, Bergen og Tromsø, og med representanter valgt blant PhD-studentene.

Budsjettformål:

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Finansieringskilder