Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Potential of black aronia berries (Aronia melanocarpa) in treatment of urinary tract infections

Tildelt: kr 4,8 mill.

I prosjektet er alle de mest dominerende fenoliske forbindelsene blitt isolert og karakterisert eller strukturoppklart. Det dreier seg om antocyaner, kondenserte tanniner og klorogensyrer. Disse forbindelsene ble funnet i fem ulike sorter (A. melanocarpa Moskva, Hugin, Nero, og A. prunifolia Viking). Stoffene ble isolert ved hjelp av forskjellige kromatografiske metoder. Karakterisering ble også foretatt ad kromatografiske veier (TLC, HPLC-UV-FL-MS). De fire ulike sortene av aroniabær hadde et relativ t likt kvalitativt innhold av antocyaner. Men de minste bærene (A. prunifolia) hadde et høyest innhold av både antocyaner, tanniner og total fenoler. Som antioksidanter og enzym hemmere var det likevel mindre forskjeller mellom bærsortene. Ulike ekstr akter av bær og ulike fraksjoner av disse ekstraktene ble testet i ulike assays, og i tillegg ble de isolerte forbindelsene testet. Ekstrakter og fraksjoner med polymere tanniner gav en sterk in vitro hemming av cytochrome P450 3A4-enzymet. Det ble funnet at de ulike isomere forbindelsene av dimer tannin har ulik aktivitet; procyanidin B5 er mer aktiv enn procyanidin B2. Det ble også funnet at sukkersubstituentene på antocyanene påvirker aktiviteten. Cyanidin 3-arabinosid var mest hemmende. Ved måling på andre assays (DPPH, 15-LO, XO og alfa-glucosidase) var også cyanidin 3-arabinosid det antocyanet som uttrykte de sterkeste antioksiderende og enzymhemmende effektene. Blant tanninene var det fraksjoner med polymere forbindelser som var mest aktive. Dette ble demonstrert gjennom rekken av monomert, dimert og trimert tannin da trimeren (procyanidin C1) var mest aktiv i de ulike assays. På bakgrunn av dette ser vi at ulike polyfenoliske forbindelser i aronia kan være gagnlig for reduksjon av blodsukker ved h emming av alfa-glucosidase, og kan videre lindre oksidativt stress. Evnen som ekstrakter, fraksjoner og isolerte forbindelser fra aronia har til å hemme dannelse av biofilm på kateterlignende materiale samt å hemme bakteriell vekst av Escherichia coli and Bacillus cereus in vitro ble undersøkt. Flere av forbindelsene viste hemmende effekt på dannelse av biofilm, men stoffene var ikke toksiske mot de aktuelle mikrobene. Denne ikke-toksiske hemmingen kan ha den fordel at den reduserer utvikling av resist ens sammenlignet med konvensjonelle antimikrobielle stoffer. I et studium organisert som dobbelt blindet, randomisert, placebokontrollert og med overkryssing, ble beboere ved alle sykehjem i Sandnes kommune tilbudt drikke av juice som del av det totale næringsmiddelinntaket. Beboere fikk tilbud om juice i 3 måneder, og mengde tilbudt juice samt retur ble målt av pleiepersonalet. Prosjektet fikk ut anonymiserte opplysninger om antall personer fra hver avdeling som drakk juice, og om hvor mye hver enkelt hadde drukket av både juice og placebodrikke. Inntaket av aroniajuice ble vurdert opp mot frekvensen av medisinsk behandling mot urinveisinfeksjoner (UVI). Totalt deltok 236 personer i studiet. Inntaket av juice ble funnet å være lavt, ca 1,5 dL/dag. Det ble ikke funnet effekter på UVI i periodene med tilbud om aroniajuice. I den følgende 3 måneders periode ble det derimot observert en signifikant reduksjon i UVI på 40% sammenlignet med perioden med juice.

Urinary tract infections (UTI) is the most common infection among elderly people in Norway. Antibiotics have been successfully used to treat these illnesses, however with negative side effects. The economical arguments to reduce this use is considerable. Cranberry products have gained popularity in Norway due to the apparent effects on UTI. They are increasingly being recommended by medical doctors, and the turnover of imported cranberry products (juice and pills) in Norway was NOK 54,8 millions in 2006. Until lately the high content of ascorbic acid and other organic acids in cranberries was linked to its effects in UTI treatment. Recent scientific evaluations point on the content of certain flavonoids (type A-proanthocyanidins) to explain these effects. However, only a few inspections have been accomplished. Aronia melanocarpa (chokeberry), a traditional shrub to North America, produce berries highly enriched in flavonoids (anthocyanins and proanthocyanins) and ascorbic acid. The plants are well known b y landscapers in Norway. Moreover, the first Norwegian production of aronia juice, beverages and jam have been established in Buskerud and Rogaland. Provisional usage of the products by elderly people suffering from UTI together with preliminary chemical analyses indicate similarities to cranberries. The aim of this project is to gain evidence for these observations. Aronia berries (together with cranberries) will be analysed through bioactivity guided fractionation. The biological assays will consist of bacterial strains typical associated with UTI, whereas the active principles will undergo complete chemical inspections. Elderly people in nursing homes will be served an aronia (and cranberry) juice or beverage in a double-blind, placebo-controlled, rand omized, parallel-group experiment. In addition to UTI, effects on pneumonia and other infections will also be studied.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram