Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Hip fractures: Predictors, incidence and survival. NOREPOS: The Norwegian Epidemiological Osteoporosis Studies

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektnummer:

191257

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2009 - 2015

Geografi:

Hip fractures in Norway 1999-2008: time trends in total incidence and second hip fracture rates: a NOREPOS study. Eur J Epidemiol. 2012 Oct;27(10):807-14. doi: 10.1007/s10654-012-9711-9. Epub 2012 Jun 30 Norge har en av verdens høyeste rapporterte forek omst av hoftebrudd. Flere vestlige land rapporterer nedgang i hoftebruddrater. Med denne studien ville vi undersøke tidstrender i hoftebruddrater i Norge mellom 1999 og 2008 sammenligne forekomst av første og andre hoftebrudd. Vi samlet informasjon om all e hoftebrudd på norske sykehus gjennom sykehusenes pasient administrative systemer. Mellom 01.01.1999 and 31.12.2008 identifiserte vi til sammen 93,123 hoftebrudd blant personer over 50 år. Den alders-standardiserte totalinsidensraten av hoftebrudd sank m ed 13.5% (95% CI: 11.2-15.8) blant kvinner og 4.8% (95% CI: 0.7-8.8) blant menn. Forekomsten av andre hoftebrudd var imidlertid uendret i denne perioden. Hos de med et tidligere hoftebrudd var risiko for et nytt hoftebrudd 2.5 (95% CI: 2.5-2.6) ganger høy ere blant kvinner og 4.6 (95% CI: 4.5-4.7) ganger høyere blant menn sammenlignet med de på same alder uten brudd. Konklusjonen i denne studien er at hoftebruddratene i Norge fortsatt er svært høye til tross for en observert nedgang i perioden 1999-2008. ----------------- Lave nivåer av fettløselige vitaminer i blodet gir øket risiko for hoftebrudd hos eldre kvinner og menn i Norge Bakgrunn: Norge er på verdenstoppen i forekomst av hoftebrudd. Dette folkehelseproblemet medfører mye lidelse, økt dødeli ghet, og store kostnader for samfunnet. Å identifisere selv moderate risikofaktorer som kan modifiseres via kosthold og livsstil har potensiale til å forebygge brudd. Vitamin D er en forløper for et hormon som er med på å regulere kalsiumstoffskiftet. Det te vitaminet har dermed en etablert rolle i omsetningen av benvev. Retinol (vitamin A) i for store doser antas å ha negativ effekt på skjelettet. Høye inntak og serumnivåer av retinol har blitt satt i sammenheng lav benmineraltetthet og økt bruddrisiko i tidligere befolkningsstudier fra USA og Sverige. Inntak av retinol fra kosten er tradisjonelt høyt i Norge. Vitamin E er et plantefettstoff som lagres i cellemembranene våre og har sterke antioksidative egenskaper. Oksidativt stress antas å bidra i utvikl ingen av osteoporose. Det har hittil ikke vært publisert resultater fra befolkningsstudier som har sett på sammenhengen mellom vitamin E i blodet og risiko for hoftebrudd. Formål: I dette forskningsprosjektet var formålet å studere sammenhengen mellom konsentrasjon av fettløselige vitaminer i blodet og risiko for hoftebrudd blant eldre norske kvinner og menn. Vi ønsket også å studere om det kunne være en mulig interaksjon mellom nivåene av vitamin A og D på bruddrisiko, ved at høy vitamin A motvirker d en potensielle beskyttende effekten av vitamin D. Metode: Vi brukte et kasus-kohort-design med deltakere i de fire helseundersøkelsene i Norske Epidemiologiske Osteoporosestudier (NOREPOS). I perioden 1994-2001 møtte til sammen 21 774 menn og kvinner i alderen 65-79 år til helseundersøkelse i Tromsø, Nord-Trøndelag, Hordaland og Oslo. Det ble tatt blodprøver som ble frosset ned, og samlet inn en mengde variabler om livsstil og helse. Informasjon om hoftebrudd opptil 11 år etter deltakelse i helseunders økelsene ble innhentet fra pasientadministrative system ved sykehusene som betjener de fire geografiske områdene. Serumprøver fra baseline ble analysert for vitamin A (retinol), D (25-hydroksyvitamin D) og E (alfatokoferol) hos 1175 personer som fikk et h oftebrudd i oppfølgingstiden (median 8,2 år) samt i et tilfeldig utvalg av 1438 deltakere. Blodprøvene ble analysert med HPLC-metoder hos AS Vitas, Oslo. Data ble analysert med Cox-regresjon tilrettelagt for kasus-kohortdesignet. Funn: Lave konsentrasj oner av vitaminene A, D og E i blodet var hver for seg uavhengig forbundet med økt risiko for å få et hoftebrudd i ettertid. For vitamin D var det eksempelvis en 30 % øket risiko blant de som hadde serumkonsentrasjon av vitamin D i laveste kvartil (under 42 nmol/l) sammenliknet med høyeste kvartil (over 68 nmol/l), når man tok hensyn til alder, kjønn, studiested, kroppsmasseindeks og fremmøtemåned i helseundersøkelsen. For vitamin E fant vi en dose-respons-sammenheng, med 11 % høyere risiko for hoftebrudd per 10 µmol/l lavere serumkonsentrasjon av vitamin E. I motsetning til tidligere studier fant vi ingen holdepunkter for at høye konsentrasjoner av retinol i blodet var forbundet med økt risiko for hoftebrudd. Vi fant heller ikke en interaksjonseffekt mel lom vitamin D og vitamin A på risikoen for hoftebrudd.

Although Norway has among the highest incidences of hip fractures in the world, the true figures are not known, nor are the causes. Osteoporotic fractures bring about much pain, suffering and reduced quality of life for the patients, and the economic cons equences are very high. A linkage will be established with hip fractures, deaths, socioeconomic factors and water quality from the whole Norwegian population 1994-2007. The linkage will also include COhort NORway, with information about risk factors (incl uding stored biologic samples) from > 181,000 participants, and > 47,000 bone mineral density measures (NOREPOS), some of the largest cohort studies in the world. Our first and fundamental objective is to describe the incidence and mortality of hip fractu res 1994-2007. Thereafter, we seek to explain some of the variation in hip fracture risk by environmental and lifestyle factors. There are indications that water quality, through its variable content of minerals and bacteria, could affect the risk for hip fracture. The investigation of this novel hypothesis is made possible through data from the Norwegian Registry of Waterworks. Second, there are indications that vitamin A (whose intake in Norway is generally high) affects the relation between vitamin D a nd skeletal health negatively. A nested case-control study using stored sera will examine whether a high intake of Vitamin A increases the risk of fractures. No previous studies, and no other research groups, have had the opportunity to investigate import ant and novel public health determinants of hip fractures on such a large scale. The linkages between exposure and outcome data give us an international advantage. Results will give directions for future research and for preventive strategies. The researc h will be conducted by NOREPOS, a ten-year old unique interdisciplinary research network including all the university medical faculties in the country, in addition to the Norwegian Institute of Public Health

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol