Tilbake til søkeresultatene

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Forskningssenter for miljøvennlig energi - Hydrogen i transport

Tildelt: kr 0,20 mill.

Transportsektoren bidrar betydelig til nasjonale utslipp av klimagasser og NOx. Ved å ta i bruk alternative drivstoffer og energibærere, samt innføre ny, langt mer effektiv teknologi, vil disse utslippene kunne reduseres betraktelig. Elkjøretøyer, hybri der, plug-inhybrider, biodrinstoff og hydrogen representere alle viktige bidrag inn mot å løse de store utfordringene vi står overfor i transportsektoren. Internasjonal industri, forskningsmiljøer og myndigheter er enige om at hydrogen vil komme til å sp ille en stadig viktigere rolle. Hydrogen vil supplere elektrisitet og disse vil sammen bli våre viktigste energibærere i framtiden. Hydrogen vil primært få anvendelse som drivstoff i transportsektoren, der hydrogen sammen med biodrivstoff og elektriske k jøretøyer sammen vil kunne redusere utslippene betydelig. Fokus for søknaden vil mest sannsynlig være hydrogenteknologi, men det åpnes for å inkludere problemstillinger fra andre lovende, miljøvennlige alternativer. Dette PES-prosjektet skal legge til re tte for en søknad om et Forskningssenter for miljøvennlig energi ved å ta for seg de fokusområder for FoU som Hydrogenrådets handlingsplan anbefaler, og vurdere disse opp mot de involverte partnernes interesser, både industriaktører og forskningsmiljøer. Prosjektet skal munne ut i en søknad om et FME innen Miljøvennlig transport med fokus på hydrogen.

Budsjettformål:

FME-Forskningssentre for miljøvenn