Tilbake til søkeresultatene

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Forskningssenter for miljøvennlig shipping.

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektnummer:

192018

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2008 - 2009

Global utvikling og makroøkonomiske trender er en sterk driver for all internasjonal handel og transport. I et nasjonalt, norsk perspektiv vil næringsutvikling og samfunnsøkonomiske trender gi tilsvarende føringer for godstransportbehovet. Utviklingen i r egioner påvirker industri- og produksjonsstrukturer, som igjen påvirker transportmønsteret. Nærskipsfart er således i vesentlig grad påvirket av denne utviklingen, og miljøvennlige godstransportløsninger må utvikles i dette perspektivet. Som grunnlag for å identifisere konkrete forskningssatsinger innenfor et FME-senter på Miljøvennlig Shipping, må vi definere forskningstema knyttet til definerte verdikjeder i et integrert samvirke med involverte aktører (?business case?). Som nevnt må disse utvikles inn enfor ulike planleggingshorisonter. FoU skal bidra til å forbedre verdikjeder der hvor en har identifisert flaskehalser. Til grunn for å identifisere flaskehalsene ligger en såkalt 'benchmarking', dvs. en måling av godheten til en verdikjede gitt noen de finerte kriterier som eksempelvis: -Energiforbruk & emisjoner -Operasjonelle forhold & SCM (Supply Chain Management) -Eksterne kostnader -Infrastrukturkostnader -Interne kostnader Mulige forbedringstiltak for å løse opp i flaskehalsene vil primært være å finne innenfor følgende 2 hovedområder: Grønn teknologi: Innovative løsninger for bærekraft og effektivitet -Propulsjonssystemer -Alternative drivstoff -Lasthåndtering (Cargo handling) -Terminalutstyr -Nye konsepter e-Freight & logistikkinformasjon; s mart utnyttelse for bedre miljø og effektivitet -e-Freight -Supply Chain Management -Smartere planlegging -Scheduling -Track & trace I den grad nødvendig teknologi og kunnskap er tilgjengelig for å løse opp i de identifiserte flaskehalser, benytter en de nne. I fall teknologi, løsninger eller kunnskap ikke er tilgjengelig, danner det basis for mulig FoU-satsing innenfor et FMER-senter på Miljøvennlig Shipping.

Budsjettformål:

FME-Forskningssentre for miljøvenn