Tilbake til søkeresultatene

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Bærekraftig energi-policy

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektnummer:

192173

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2008 - 2008

Geografi:

Prosjektet tar sikte på etableringen av Stavanger Institute for Sustainable Energy Policy. Her vil fokus være på samfunnsmessige, økonomiske og miljømessige dimensjoner ved vår tids energiutfordringer. I utviklingen av et mer bærekraftig energisystem vil det være nødvendig med vitenskapelig og teknologisk innovasjon så vel som samfunnsmessige og politiske endringer. Bærekraftig utvikling av energiområdet dreier seg om å møte samfunnets energibehov, nå og i framtiden, og må forholde seg til produksjon, di stribusjon og forbruk av energi. I prosjektet vil følgende være sentrale tilnærminger: - Fokus på justering av energisystemene med tanke på samfunnsmessige spørsmål som energisikkerhet og klimaforandringer (lavkarbon-energisystemer). - Tverrfaglig samarbe id som forener samfunnsvitenskaplige (juss, økonomi, sosiologi, statsvitenskap, etc.) og tekniske og naturvitenskaplige miljøer og tilnærmingsmetoder. - Teknologisk og samfunnsmessig innovasjon innenfor energiområdet, inkludert studier av drivere og hindr inger. - En holistisk tilnærming til forståelsen av utviklingen av energisystemer, samfunnsstrukturer og vurdering av samfunns- og miljømessige konsekvenser. Målsetningen for senteret vil være å drive med verdensledende forskning på bærekraftig energi-po licy, utdanning av forskere innenfor feltet, bidra til langsiktig økonomisk og samfunnsmessig utvikling av regionen, og kommunikasjon med offentlighet og beslutningstakere om energi-policy. Utfordringene ved å få etablert prosjektet er følgende: - Kompet ansekartlegging blant samarbeidspartnerne - FoU- så vel som industripartnere - Avklaring av konsortium, inkludert fordeling av roller og forskningsprosjekter - Faglige avklaringer med tanke på etablering av statusbeskrivelse av feltet, og konkretisering a v forskningsoppgaver - Operasjonalisering av relevante forskningsoppgaver innenfor temaet, og definisjon av forventede leveranser i løpet av prosjektet

Budsjettformål:

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet