Tilbake til søkeresultatene

FME-Forskningssentre for miljøvenn

CO2-frie prosesser for miljøvennlig energiproduksjon

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektnummer:

192175

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2008 - 2008

Geografi:

I prosjektet som planlegges, legges vekten på systemstudier av ulike metoder for CCS. Sentralt i arbeidet står oppbyggingen av et fleksibelt testanlegg for utvikling av nye løsninger for fangst av CO2, lokalisert ved Risavika Gas Centre. Fokus er dessuten på utvikling av matematiske modeller for systemstudier, optimalisering og validering mot eksperimentelle data. FoU-utfordringene er knyttet til følgende temaer: - Utvikling av modeller for studier av prosesser for fangst av CO2, herunder systemytelse fo r hele anlegget og effektiv integrasjon av energiproduksjon og fangstanlegg - Etablering av testanlegg for CO2-fangst, med tilknyttet fleksibel infrastruktur og systemer for måling, overvåking, styring etc. Utfordringene ved å få etablert prosjektet er f ølgende: - Kompetansekartlegging blant samarbeidspartnerne - FoU- så vel som industripartnere - Avklaring av konsortium, inkludert fordeling av roller og forskningsprosjekter - Faglige avklaringer med tanke på etablering av statusbeskrivelse av feltet, og konkretisering av forskningsoppgaver - Operasjonalisering av relevante forskningsoppgaver innenfor utvikling og implementering av CCS som teknologi, og definisjon av forventede leveranser i løpet av prosjektet

Budsjettformål:

FME-Forskningssentre for miljøvenn