Tilbake til søkeresultatene

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Forskningssenter for effektive integrerte energisystemer

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektnummer:

192184

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2008 - 2008

Geografi:

Hovedprosjektet som det tas sikte på å etablere er innenfor utviklingen av ny teknologi for energisystemer. Sentrale temaer er integrasjon av ulike energiløsninger, inkludert kraft- og varmeprodusenter og sluttbrukere i framtidens bærekraftige, kostnadsef fektive og pålitelige energisystem. Det fokuseres på det integrerte systemet som helhet heller enn detaljer for individuelle komponenter. Gjennom prosjektet vil det være et mål å utvikle verktøy for kostnads- og energieffektiv drift for energisystemet ve d hjelp av blant annet overvåkings-, beslutningsstøtte-, degraderings- og vedlikeholdssystemer. Systemene som skal studeres vil være kraft/varme-produksjonsenheter, distribusjonssystemer for gass, kraft og varme, samt sluttbruk av ulike energibærere. Det er et mål å utvikle og definere arkitektur og effektive verktøy for utviklingen av framtidens energisystem. Det er prosjektets ambisjon å se på hele kjeden fra ren energiproduksjon (biobaserte systemer, kraft/varmesystemer, CO2-fangstanlegg etc.), via ef fektiv distribusjon (distribuert energiproduksjon/"kortreist" energi, integrasjon av energiproduksjon og -bruk, samspill mellom energibærere, etc.) til effektiv bruk (fokus på sluttbruk, overvåking og regulering, prisstyring, etc.). Fasilitetene som nå er etablert ved Risavika Gas Centre vil være viktige som et laboratorium for uttesting av løsningene som utvikles i prosjektet. Ved etablering av hovedprosjektet kan det pekes på en rekke oppgaver og utfordringer som må adresseres: - Kompetansekartlegging blant samarbeidspartnerne - FoU- så vel som industripartnere - Avklaring av konsortium, inkludert fordeling av roller og forskningsprosjekter - Faglige avklaringer med tanke på etablering av statusbeskrivelse av feltet, og konkretisering av forskningsoppg aver - Operasjonalisering av relevante forskningsoppgaver innenfor utvikling og implementering av ny teknologi innenfor integrerte energisystemer og "SmartGrids", og definisjon av forventede leveranser

Budsjettformål:

FME-Forskningssentre for miljøvenn