Tilbake til søkeresultatene

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Framtidens termiske kraftsystemer

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektnummer:

192185

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2008 - 2008

Geografi:

I prosjektet det tas sikte på å etablere vil termisk kraftproduksjon, som trolig vil utgjøre mer enn 60 % av verdens produksjon fram mot 2030, studeres. Dette vil legge til rette for mer effektiv utnyttelse av fossile brensel, såvel som å muliggjøre økt b ruk av fornybare energiressurser. Temaer vil være økt energieffektivitet gjennom systemstudier, modellering av aktuelle prosesser og eksperimentell validering av resultatene. Basert på avanserte modeller for eksisterende anlegg, vil det utvikles integras jonsløsninger for nye delsystemer, herunder CO2-fangstanlegg. Videre vil intelligente systemer for overvåking og styring utvikles som en del av prosjektet. Forbedret brenselfleksibilitet, blant annet for økt bruk av CO2-nøytrale brensel som biogass, krev er også tilpasning og modifikasjon av anlegg. Fasilitetene ved Risavika Gas Centre gir den nødvendige infrastrukturen for testing og utvikling av nye løsninger. FoU-utfordringene er knyttet til følgende temaer: - Identifikasjon av hvilke parametere som s kal måles, analyse, måleteknikk, sensorvalidering etc. - Utvikling av verktøy for modellering av energisystemer, herunder online overvåkning, diagnostisering og optimalisering Utfordringene ved å få etablert prosjektet er følgende: - Kompetansekartleggin g blant samarbeidspartnerne - FoU- så vel som industripartnere - Avklaring av konsortium, inkludert fordeling av roller og forskningsprosjekter - Faglige avklaringer med tanke på etablering av statusbeskrivelse av feltet, og konkretisering av forskningsop pgaver - Operasjonalisering av relevante forskningsoppgaver innenfor utvikling og implementering av ny teknologi innenfor termiske energisystemer, og definisjon av forventede leveranser i løpet av prosjektet

Budsjettformål:

FME-Forskningssentre for miljøvenn