Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Sorter av jordbær og bringebær som egner seg til industri (inntekt 193993)

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

192355

Prosjektperiode:

2009 - 2014

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Det fire-årige Industribærprosjektet som startet opp i 2009, der verdikjeden samarbeider om FoU, er forlenget med ett år fordi det var ønskelig med ytterligere forsøk for å konkludere med større sikkerhet når det gjelder både dyrkningsegenskaper og egneth et for prosessering av jordbær og bringebær. Sommeren 2013 er det gjennomført evaluering av dyrkings- og kvalitetsegenskaper hos 36 sorter bringebær hos Graminor. Resultatene blir presentert på prosjektmøtet i desember. Videre har Graminor levert bær prøver av 9 sorter til 3 industripartnere for prøving. Et nytt prøvefelt med 16 Graminor-seleksjoner og 3 skotske seleksjoner av bringebær er plantet ut i sommer fordi vi ser at selv om det er identifisert lovende sorter av bringebær i dette FoU prosjekte t er det behov for ytterligere ny kunnskap. Bioforsk har levert sju sorter og seleksjoner av jordbær til 3 industripartnere for prøving. Sju nye genotyper jordbær har blitt forsøkshøstet og evaluert for viktige egenskaper som overvintring, sjukdommer, vekst og dyrkingsegenskaper. For alle sortene har ytre og indre farge, smak og totalinntrykk har blitt vurdert gjennom høstetiden, og mos har blitt fotografert for fargevurdering. Resultatene vil bli presentert på prosjektmøte i desember. De fem seleksjon ene jordbær som tidligere er plantet i større felt hos to dyrkere har blitt fulgt opp og dyrkingsegenskapene blitt vurdert på markvandringer hos feltvertene. De to nye og lovende seleksjonene (1196.15 og 1189.3) fikk navn (?Nobel? og ?Saga?) og ble i fjor plantet ut i større felt med 500 planter pr felt hos fem dyrkere som også ble fulgt opp i år. Det er særlig ?Nobel? som har viktige dyrkingsegenskaper og er en potensiell industrisort. På grunnlag av arbeidet i Industribærprosjektet er det planlagt utfør t nye kryssinger med hovedformål å utvikle sorter til industrien for framtida. Flere seleksjoner med interessante egenskaper som industrisorter er tatt vare på hos Graminor og vil bli både prøvd videre og benyttet i foredlingen videre. Etter prosesseri ng til syltetøy av industripartnerne i september, har syltetøyet blitt vurdert sensorisk som ferskt og vil bli vurdert etter 3 måneders lagring. Resultatene vil bli presentert på prosjektmøte i desember. Doktorgradsstipendiat Sebastian Mazur har fått a rtikkelen ?Effects of ripeness and cultivar on chemical composition of strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) fruits and their suitability for jam production as a stable product at different storage temperatures? publisert. I denne artikkelen, publisert i Food Chemistry, er effekt av modningsgrad og jordbærsort (?Blink?, ?Polka? og ?Senga Sengana?) på kvalitet og innholdsstoff i bær, produkt (syltetøy) og produkt etter lagring blitt undersøkt. To av konklusjonene var at fargen endret seg mest i syltetøy s om var laget av de minst modne bæra, og at det var størst endringer i kvalitet og innholdsstoff i syltetøy laget av ?Blink?. Manus av artikkelen ?Quality and chemical composition of ten red raspberry (Rubus idaeus L.) genotypes during three harvest se asons? er levert til revisjon og publisering. Artikkelen omhandler effekt av genotype (10 ulike) og år (2009-2011) på innholdsstoffer og kvalitet av bringebær. Ytterligere vil artikkelen ?Effect of storage on colour, phenolic compounds and ascorbic acid i n jams of eight red raspberry (Rubus idaeus L.) genotypes? bli levert med det første. Denne artikkel som omhandler effekt av genotype (8 ulike) og lagring i inntil 6 måneder på fargekvalitet og konsentrasjon av bioaktive forbindelser i bringebærsyltetøy. Resultatene viser at både farge og kjemisk sammensetning av bringebæra var signifikant påvirket av både genotype og år. Genotypene kunne bli delt i tre grupper baser på innholdsstoffer og egenskaper. Gruppene var karakterisert av; 1) høye konsentrasjoner av anthocyaniner (pigmenter) og mørk, rød farge, 2) lys farge og høyt innhold av organiske syrer og 3) høyt innhold av tørrstoff, vitamin C og forbindelser som inneholder ellaginsyre. ?Veten?, den foretrukne sorten for prosessering, var i gruppe 1) sammen med den avanserte seleksjonen ?RU974 07002?. Syltetøy laget av denne seleksjonen var fremdeles mest lik ?Veten? og var karakterisert av rød-blå farge og høy konsentrasjon av anthocyaniner og god lagringsstabilitet.

Jordbær og bringebær er viktige kulturer i Norge, og konservesindustrien har lange tradisjoner i å tilby produkter av disse bærvekstene til norske forbrukere. Det store fokuset og omleggingen til produksjon av konsumbær som har foregått her i landet de si ste årene, har ført til at det nå er et stort behov for nye sorter norskproduserte jordbær og bringebær som egner seg til industri. I dette prosjektet vil det bli selektert for og prøvedyrket nye norske og utenlandske sorter av jordbær og bringebær. Ny k unnskap om egenskaper og innholdsstoffer i disse nye sortene, og hvor godt de egner seg til prosessering vil bli generert. Betydning av bærenes modningsgrad, innfrysningsteknikk og lagringsbetingelser på kvaliteten av ferdig produkt skal undersøkes ved an alyse av innholdsstoffer og sensoriske egenskaper. Kunnskapen som genereres vil føre til bedre forståelse for hvilke egenskaper som er viktige og hvilke krav som må stilles for sorter som skal nyttes til industri. På grunnlag av ny kunnskap skal det utvik les et verktøy for mer målrettet sortsutprøving av sorter til industriformål. Resultatene fra dette prosjektet vil være et særdeles viktig bidrag for å kunne opprettholde verdiskapende og konkurransedyktig konservesindustri og bærproduksjon i Norge i fram tida.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram