Tilbake til søkeresultatene

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Hovedrapport fra evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse

Tildelt: kr 1,1 mill.

Mål og innhold for den sammenfattende rapporten 1.Rapporten er Forskningsrådets sluttrapport til Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) fra evalueringsoppdraget. Sluttrapporten skal utgis av Forskningsrådet. 2.Rapporten skal bygge på: " Sentrale mål og forutsetninger for Opptrappingsplanen. "SHdirs og Forskningsrådets avtale og retningslinjer (Mål- og rammedokumentet) for evalueringen av Opptrappingsplanen. " Rapporter fra enkeltprosjektene og synteseprosjektene som er finansiert av Forskningsrådet i s ammenheng med evalueringen. 3.Rapporten skal både være en sammenskrivning av resultatene fra enkeltprosjektene og en analyse av helhet basert på disse. Metodiske vurderinger som for eksempel resultatenes gyldighetsområde (generaliseringsproblematikk), bør diskuteres. Rapporten bør også i noen grad diskutere hvilke resultater som skyldes Opptrappingsplanen, og hva som kan skyldes andre samfunnsforhold. 4.Evalueringen av Opptrappingsplanen har vært en følgeevaluering, og forskerne har kontinuerlig vært oppfordret til å formulere policyanbefalinger i lys av sin funn. Rapporten bør formidle et utvalg slike anbefalinger (med vekt på de ferskeste rådene). Presentasjonen av anbefalingene bør skilles tydelig fra presentasjonen av funn. Rapporten skal også drøfte evalueringens funn i lys av utviklingen i Opptrappingsplanperioden. Det krever blant annet en beskrivelse av sentrale utviklingstrekk i Opptrappingsplanen. Rapporten skal primært bygge på data fra de prosjekter som inngår i Forskningsrådets evaluer ing, men relevant tilleggsmateriale kan og bør overveies i omtalen av temaer der dette synes ønskelig og/eller nødvendig. 5.Målgruppen for rapporten er i første rekke besluttende myndigheter på ulike nivåer sentralt og lokalt - men også et videre publik um. Rapporten skal skrives på en måte som gjør den lett tilgjengelig. Den skal trekke opp de store linjene uten å bli overflatisk.

Budsjettformål:

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse