Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Utvikling av modeller for offshore vind- og turbulensforhold og beregning av laster på bunnfaste og flytende offshore vindturbiner.

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

192904

Prosjektperiode:

2009 - 2013

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Vindforholdene i det marine grenselaget nær havoverflaten, der offshore vindturbiner befinner seg, er i liten grad kartlagt i de norske havområdene. Vinddata fra landbaserte målinger vil ikke kunne karakterisere forholdene offshore og det er derfor nødven dig med offshore vindmålinger av høy kvalitet for å kunne videreutvikle modeller for turbulens og vertikalt vindskjær. Dette vil også gi nødvendig forståelse av vind- og turbulensforholdene slik at realistiske laster på bunnfaste og flytende offshore vind turbiner kan beregnes. Bølger spiller en fundamental rolle i koblingen mellom hav og atmosfære. Et av målene i dette prosjektet er derfor å kombinere representative observasjoner fra norskekysten med teoretiske studier for å utvikle modeller som beskrive r koplingen mellom bølger og vindforholdene. Disse modellene vil videre bli implementert i meso-skala modeller slik at resultatene fra prosjektet kan brukes for å bedre beskrive vindforholdene over store havområder. Resultatene fra målingene og modellene vil anvendes i lastberegninger for bunnfaste og flytende vindturbiner. Dette gir en viktig kopling av prosjektet mot vindindustrien. Vind- og turbulensdataene skal hentes fra en vindmålemast plassert på en øy/holme nær havområder som har et godt potensi al for utvikling av offshore vindkraft. Masten vil instrumenteres slik at høyfrekvente turbulensdata som beskriver viktige laster på vindturbinene, hentes inn med stor nøyaktighet. Videre vil masten konfigureres slik at vertikale flukser av bevegelsesmeng de og varme kan beregnes direkte fra målingene. Slike data er svært viktige for å bestemme samspillet mellom bølger, turbulens og vindskjær. Prosjektet er et samarbeid mellom viktige aktører for offshore vindkraft i Norge, og vil gi mulighet til å løfte det norske forskningsmiljøet opp på et høyt internasjonalt nivå. Mulighetene for kommersiell utnyttelse av resultatene i prosjektet regnes også for å være gode.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi