Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Miljøgevinst ved Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS)

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektnummer:

192966

Prosjektperiode:

2009 - 2013

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Trussel om klimaendringer har ført til økt fokus på energiforbruk. EU skal innen 2020 redusere CO2-utslippet med 20% og spare 20% energi, i forhold til en normal utvikling av energiforbruket. I Energi21 fokuseres det bl.a. på energieffektivisering i bygni nger og husholdninger og bruk av fjernavlesning som grunnlag for å redusere energi- og effektforbruket. Energieffektivisering omtales som snarveien til styrket energibalanse. Fullskala AMS vil muliggjøre økt prisrespons i sluttbrukermarkedet. Økt informas jon om eget forbruk, teknologi for lokal styring av forbruk og nye prissignaler er viktige faktorer for økt bevissthet, og dermed også økt energieffektivitet hos kunder. Utfordringer er å gi kundene tilstrekkelig informasjon, gjerne med fokus på NegaWatt. Det tidligere watt-meteret kan erstattes av et kundedisplay som informasjonskanal mot kunde. Realisering av mulige miljøgevinster fordrer timemåling av forbruket. Dette forutsetter en rasjonell og effektiv informasjonshåndtering hos nettselskapene. Mang e av nettselskapenes IT-systemer er involvert og mye informasjon skal utveksles mellom disse. I prosjektet skal man se på hvilke virkemidler som skal benyttes overfor kunder og hvordan ulik informasjon kan bidra til å realisere miljøgevinster ved AMS. Før ste del vil fokusere på hvordan fullskala innføring av AMS kan legge til rette for miljøtiltak. Det skal gjennomføres en detaljert beskrivelse av oppgaver som har nytte av fullskala AMS og deres potensiale for positiv miljøgevinst. Aktiviteten vil baseres på ekspertgrupper og case-studier. Andre del vil fokusere på hvordan AMS kan benyttes for å bidra til miljøgevinst i form av økt forbrukerrespons og reduksjon i energi- og effektforbruk for husholdningskunder. Det er planlagt case med opptil 1000 kunder med timemåling av forbruket. Fokus er utprøving av teknologi, informasjon og prissignaler. Det skal identifiseres hvilke miljøsignaler som får kunder til å redusere og effektivisere eget forbruk.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi