Tilbake til søkeresultatene

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - Rogaland

Tildelt: kr 1,00 mill.

FORNY Rogaland søker om 3 MNOK i infrastrukturmidler, tilsvarende en aktivitet på 6 MNOK totalt. Midlene for 2009 vil brukes til å bygge opp en helhetlig infrastruktur og klare prosesser som vil styrke samarbeidet med forskningsmiljø i andre regioner og i ndustri. Videre vil midlene bidra til at vitenskaplig ansatte og administrasjon kan dedikere mer ressurser til å legge til rette for kommersialisering samt øke sin kompetanse og utvide sitt nettverk, akademisk og kommersielt. Hovedmål: Formidling av fors kning fra UiS, IRIS, SUS, Norconserv / Nofima, Bioforsk Vest, NVH Sandnes, MHS og AmS gjennom kommersialisering Delmål: - Videreføring av arbeidet med kulturbygging rundt kommersialisering av forskning - Bevisstgjøring av ansatte i forskningsmiljøene sli k at flere ideer blir identifisert og kommersialisert - Øke kompetansen innen innovasjon og kommersialisering - Tilrettelegge intern infrastruktur knyttet til IPR og håndtering av rettigheter, ivaretakelse av eierskap i nye bedrifter og lisensavtaler, og føringer på dette området Fokusområder: Vi har et nært samarbeid i Rogaland rundt FORNY aktivitet, og FORNY Rogaland har identifisert områder som kan være interessante for kommersialisering. Disse satsingsområder er også nært knyttet til regionens cluste r-dannelser utpekt i regionens strategiske næringsplan. Energi: petroleum, gass og fornybar energi Helse: ernæring, cancer, IKT Mat: ernæring og industrielle produksjonsmetoder Bioteknologi: marint biomiljø, organelleforskning, diagnostikk Satsingen er likevel ikke begrenset til de 4 ovennevnte områder da det er viktig for Prekubator TTO å tenke langsiktig og ivareta det mangfold av ideer som utvikles i regionens FoU miljø. Generelt sett vil det bli lagt vekt på å finne ideer og konsepter som kan gi hø yt verdiskapingspotensial. Videre vil det bli prioritert tiltak som kan sikre en god funksjonalitet og samarbeid mellom nåværende forskningsmiljø, nye forskningsmiljø, andre KA/TTO og Prekubator.

Budsjettformål:

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet