Tilbake til søkeresultatene

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - HiO

Tildelt: kr 0,45 mill.

Selv om resultatene så langt er gode, antall forretningsideer har økt , og kompetanse og bevissthet er under utvikling sentralt i høyskolens ledelse og administrasjon, viser erfaringene at betydelige utfordringer gjenstår. Det er fortsatt stort behov for å videreutvikle policy (herunder en IPR-policy, retningslinjer for høgskolens investeringer i aksjeselskaper som springer ut av HiOs forskning, samt forvaltning av HiOs eierskap i slike selskaper), og for videreutvikling av rutiner, ansvarsdeling og organ isering Ikke minst er det store utfordringer med å nå bredt ut med tiltakene til høgskolens faglige og administrative ansatte og 11 000 studenter, og til ledelsen ved den enkelte avdeling i høgskolen. I ny FoU-strategi som høgskolen har under vurdering pekes det på at:Arbeidet er likevel i en tidlig fase, omfanget av aktiviteten er beskjedent og høyskolen har fortsatt stort behov for å utvikle policy og rutiner, samt styrke kompetanse, kultur og infrastruktur på området. Ikke minst viser erfaringene at det er betydelig behov for oppsøkende arbeid, og for individuell motivering og veieldning til den enkelte idéhaver. I 2009 ønsker vi derfor å vidreutvikle arbeidet på følgende områder: Forankre kommersialieringsarbeidet og øke kompetansen ved HiO. I ti llegg ønsker HiO å få fram flere ideer med forretningspotensiale og videreutvikle samarbeidet med Forskningsparken. Studentaktiviteter, samarbeid med studentforeningen Start HiO og nettverk følges videre opp. I 2009 vil høgskolen vedta sin første IPR-poli cy og retningslinjer for kommersialisering av forskning. Det regionale samarbeidet vektlegges.

Budsjettformål:

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet