Tilbake til søkeresultatene

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Utbytte av biomasse ved høsting av avvirkningsrester i granskog

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektnummer:

193498

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2009 - 2009

Geografi:

Uttak av avvirkningsrester (hogstavfall) til bruk som biobrensel er fortsatt på forsøksstadiet i Norge, men forventes å øke sterkt de nærmeste årene. Det er mye usikkerhet knyttet til teknikk, utbytte og økonomi i slike drifter, og til de mulige økologisk e konsekvensene det kan ha å fjerne hogstavfallet. Det er behov for mer kunnskap om hvilket biomasseutbytte man teoretisk og praktisk kan forvente ved hogst i forskjellige typer skog. Marklunds biomassefunksjoner kan benyttes til å beregne kvistmengder, m en det er usikkert hvor gode funksjonene er i forskjellige bestandstyper i Norge. Samtidig vet man at en del av hogstavfallet av praktiske årsaker ikke blir samlet inn, fordi kvister ikke kommer med under høstingen, som gjerne skjer på ettersommeren etter at kvisten har tørket. Et annet spørsmål er hvor stor andel av nålene som faller av under denne tørkingen. Det kan bety mye for næringsbudsjettet i jorda. Ved høsting av kvisten blir det også reduserte muligheter for kvistdekking av stikkveier, noe som k an føre til økte terrengskader. Prosjektet vil bruke et forsøksfelt anlagt i Ringsaker i 2008. Under og etter hogsten av dette granbestandet vinteren 2009 vil det bli foretatt detaljerte målinger av kvistmengden på trærne, hvor stor del av denne kvistmen gden som faktisk samles inn, og hvor stor andel av nålene som faller av i løpet av en sesong. Spordybde etter kjøring, med og uten kvistdekking av stikkvei, vil også bli målt. Det vil være av stor verdi for skogeierforeningene å vite mer om forventet og faktisk utbytte ved grothøsting, fordi planlegging av avsetning og drifter blir enklere når man vet omtrent hva utbyttet vil bli. Det er et behov for testing av biomassefunksjoner for norske forhold, og dette vil gi et eksempel fra typisk granskog på Østl andet. Til slutt er det viktig å vite noe om hvor stor andel av nålene som faktisk faller av under tørking, fordi dette blant annet vil kunne si noe om behovet for kompensasjonsgjødsling.

Budsjettformål:

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Finansieringskilder