Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

Adapting to climate change through land use planning and nature management: Obligations, rights, and risks.

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektnummer:

193587

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2009 - 2014

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

I løpet av rapporteringsperioden er det levert en masteroppgave med tittelen "Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang", skrevet av Adnan Maric. Naturskadeforsikring er en privat forsikringsordning som er en obligatorisk komponent i de fles te brannskadeforsikringer. Ting som er forsikret mot brannskade, er også forsikret mot naturskade, med enkelte unntak. En naturskade er en skade som direkte skyldes en naturulykke, altså enten skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Ventede klimaendringer har gjort forsikringsordningen aktuell. Mange er enige om at disse endringene medfører at naturulykkene kommer oftere, og har større omfang og skadepotensiale. Med tilpasninger av regelverk kan man komme disse endringene i møte, og redusere de negative konsekvenser dette har for privat og offentlig eiendom. Slike tilpasninger fordrer kunnskap om det eksisterende regelverket, noe som for naturskadeforsikringens vedkommende har vært svært mangelfullt. Masteroppgaven er et bidrag ti l å avhjelpe dette. Oppgavens tema og innhold samsvarer med tittelen, og består av to hoveddeler. Den første delen beskriver ordningens institusjonelle oppbygning, der forsikringsselskapene har organisert seg i en pool, samt tar opp problemstillinger k nyttet til dette. Hovedvekten ligger likevel på forsikringens dekningsomfang. Her drøftes regelverket som regulerer hvilke skader naturskadeforsikringen gir dekning for, samt hvilke ting som er omfattet av dekningen. Her er også drøftelser angående forhol det mellom den alminnelige forsikringsrett og de spesielle reglene for naturskadeforsikring, et forhold som ikke er tilstrekkelig regulert. PhD-prosjektet til Eivind Junker utreder rettslige problemstillinger vedrørende klimatilpasning. Avhandlingen ta r utgangspunkt i reglene om arealplanlegging, og konsentrerer seg særlig om kommunenes ansvar for å utrede og forebygge negative konsekvenser av klimaendringer. Plan-og bygningslovens mange formål og hensyn inkluderer klimahensyn, samfunnssikkerhet og gen erell beskyttelse av befolkningens liv, helse og materielle verdier. Senere års naturhendelser (pinseflommen på Østlandet i 2011, orkanen "Berit" i november samme år, samt vårflommene i 2012 og 2013) har tydelig vist hvordan arealdisponering kan innvir ke på slike hendelsers skadepotensiale. Spesielt illustrerende ble de sørgelige eksemplene hvor hus som nettopp var ferdig rekonstruert etter 2011-flommen igjen ble rammet i 2013. Prognoser for klimautviklingen tyder på at flom og andre skade vil bli både vanligere og kraftigere i fremtiden, ved at klimaet blir "villere, varmere og våtere". For å minimere fremtidige hendelsers skadeomfang, må de forventede endringer tas i betraktning ved planlegging av arealbruk. Plan- og bygningsloven gir kommunen pli kt til å sørge for såkalte risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med utbyggingsplaner. Fare og risiko skal avmerkes som hensynssoner, og skader og tap forebygges. Et eget kapittel behandler usikkerhet og risiko som elementer i forvaltningens avgjørel ser. Avhandlingen vil gjøre rede for gjeldende regler om utredning av og tilpasning til klimaendringer i kommunal arealplanlegging. Basert på dette vil det vurderes om reguleringen er tilstrekkelig og hensiktsmessig for å oppnå de fastsatte mål. En artikk el basert på tematikk fra avhandlingen ble publisert i Nordisk miljörättslig tidskrift i desember 2012. Prosjektet har arrangert to seminarer i perioden. 24. oktober 2012 ble det avholdt et forskerseminar i Bergen med tittelen "Usikkerhet og klimatilpa sning: Hvordan forstå analysere og beslutte på grunnlag av ufullstendig kunnskap?" Seminaret samlet forskere fra et bredt spekter av fagområder, fra flere institusjoner. Dessuten ble det 2. november 2012 holdt et seminar om temaet naturskadeforsikring.

The project will be run by the Natural Resources Law Group at the University of Oslo. Through both de lege lata and de lege ferenda studies it will address the following two general questions which are interlinked: - What are the legal obligations and po ssibilities for various public authorities in Norway, through land use planning and nature management, to take or to order necessary measures to prevent and restore damage caused by natural phenomena which are due to extreme weather and climate change, an d are the rules adequate to effectively meet the challenges? - What are the legal rights and obligations of landowners and other holders of rights and potential victims in areas which are subject to new risks and possibly preventive restrictions, and are the rules adequate and generally fair? In analyses of possible reforms several theoretical approaches and methods may be applied. One approach may be to analyse various possibilities in light of economic efficiency theories and apply methods of law-and- economics. Approaches inherent in such themes as resilience, disaster law, and public nuisance doctrine are also relevant. There is considerable international interest and activities in the field and the project will follow these. It will look into the l egal situation and solutions in some other European countries. The ongoing discussions in USA and Australia are also relevant. To ensure contact with other disciplines the project will be linked to the interdisciplinary project ?Responding to Climate Ch ange: The "Potential of and Limits to Adaptation in Norway (PLAN)". It will also seek information about how the rules are applied in practice through cooperation with Vestlandsforskning and the project ?Community Adaptation and Vulnerability in Norway? (N ORADAPT). The 4 year project will include one PhD thesis, four more limited studies, and national and international networking i.a. through four annual national seminars and two international gatherings.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima