Tilbake til søkeresultatene

FMETEKN-FME - teknologi

FME- CenBIO- BIOENERGY INNOVATION CENTRE

Tildelt: kr 120,0 mill.

CenBio - Bioenergy Innovation Centre - er et 8-årig industristyrt forskningssenter som samler aktører med interesse for norsk stasjonær bioenergi (varme/kraft), både fra industri (blant annet energiprodusenter og teknologileverandører) og FoU. CenBio tar sikte på å øke kostnadseffektivitet og bærekraft i bioenergiindustrier i Norge. Bioenergi er av økende betydning i Norge (ikke minst for forsyningssikkerhet), og særlig gjelder dette vedovner, og et voksende fjernvarmenettverk som for en stor del er basert på avfallsforbrenningsanlegg. Norge har store mengder biomasse - særlig i skogen - som ennå ikke er fullt utnyttet. Kombinert med strategisk offentlig støtte gir det et sterkt grunnlag for innovasjon og verdiskaping. CenBio samler de mest kvalifiserte forskerne i bioenergi fra hele landet ("bioenergi landslaget") og nøkkelaktører fra industrien for å jobbe sammen i viktige deler av bioenergiverdikjedene, herunder logistikk og forsyning av biomasse, konverteringsteknologier og bærekraftsanalyser. Etter fire års drift igangsatte senteret et delprosjekt dedikert til analyse av de viktigste verdikjedene for norsk stasjonær bioenergi, nemlig avfallsforbrenning, vedovner og biogass (basert på forråtnelse). Totalt har det blitt skrevet ca. 240 publikasjoner i CenBio, hvorav ca. 200 er tidsskriftspublikasjoner. Nesten en tredjedel av publikasjonene inkluderer internasjonalt samarbeid. Parallelt har 40 doktorgradsstudenter/postdoktorer og 45 mastergradsstudenter blitt utdannet i eller med tilknytning til senteret. Et viktig aspekt i senteret har vært å utvikle innovasjoner som kan implementeres i bransjen. For eksempel har CenBio forskere vært sterkt involvert i utvikling og testing av Prediktors Spektron Biomass instrumentet som bruker lys (NIR) til å måle fuktighet i treflis i løpet av noen få sekunder istedenfor flere timer tidligere. Spektron Biomass er nå kommersialisert (og godkjent av VMK SDC i Sverige). Et annet innovasjonseksempel er utviklingen av en ny protokoll for prøvebearbeiding og mikrobiologisk analyse av prøver hentet rett fra en biogass reaktor. En annen suksesshistorie i CenBio er samarbeidet med våre partnere Vattenfall AB, Energos AS, EGE Oslo, Hafslund Varme AS, Akershus Energi AS og Statkraft Varme AS, og deres driftsutfordringer for biovarme og avfallsforbrennings anlegg, både med tanke på utslipp (f.eks. NOx), bærekraft, korrosjon og beleggdannelse. En annen suksess har vært utviklingen av en verdensledende forskningsgruppe ved NTNU innen livssyklusanalyse (LCA) av utnyttelse av bioenergi, hvor en av gruppens medlemmer var blant forfatterne av den siste FN IPPC-rapporten. Gruppen har også publisert flere CenBio artikler som handler om norske bioenergiverdikjeders nåværende situasjon og fremtidige utsikter og utfordringer ved å kombinere LCA med tekniske (i samarbeid med SINTEF) og økonomiske (i samarbeid med NMBU) vurderinger/betraktninger. Industripartnere har vært sterkt involvert og har bidratt med sine data og ekspertise. Samtidig som senteret presterer på hjemmebane har senteret også fått større internasjonal oppmerksomhet. Etter over sju år med enestående forskning valgte CenBio i 2016 å sende en stor delegasjon til bioenergikonferansen EUBCE (den største på dette temaet i Europa). CenBio bidro med over 20 innlegg (presentasjoner og plakater), en workshop ("Sustainability of forest bioenergy"), en paneldebatt om bioenergis fremtid, utdeling av 2016 Bioenergy Innovation Award og en utstillingsbod om CenBio/Bioenergi i Norge. CenBio arrangerte også, i samarbeid med EERA Bioenergy, en strategisk workshop og en "brokerage event" for utvikling av H2020 søknader med noen av de beste europeiske FoU gruppene. Dette europeiske arrangementet ga nyttige resultater og økte synligheten av CenBio og dets partnere i Europa betydelig. I tillegg fikk CenBio deltakerne styrket sitt nettverk blant potensielt fremtidige europeiske samarbeidspartnere. I løpet av de siste åtte årene har forskningssenteret CenBio banet vei for flerfaglig og nyskapende forskningsarbeid innen den norske bioenergisektoren. Senteret har brakt med seg en ny visjon om å utvikle det norske bioenergimarkedet, og har spesielt fremhevet markedets store potensiale for vekst.

The overall objective of CenBio is to enable sustainable and cost-efficient bioenergy. CenBio will constitute the national team for research and innovation addressing the use of bioenergy for stationary purposes in Norway over the next decade. CenBio wil l address and solve the key Research and Innovation challenges that will enable the nation to double its present use of bioenergy by the year 2020. Sub-Project 1 Biomass supply and residue utilization. . To determine how the present volum es of biomass harvested for energy purposes may be doubled by 2020, and what implications this has for energy fraction qualities. Sub-Project 2 Conversion mechanisms . To discover the feedstock requirements and technology implications for efficient use of new bioenergy fractions and mixtures. Sub-Project 3 Conversion technologies and emissions . To demonstrate that all the biomass conversion energy efficiencies listed in the CenB io Vision 2020 are practically and economically feasible, as well as environmentally benign. Sub-Project 4 Sustainability analyses . To provide bioenergy investors, regulating authorities and other stakeholders with sound and solid analyses of the overall environmental and economic implications of existing and proposed bioenergy value chains. Sub-Project 5 Knowledge Transfer and Innovation . To educate and train the current and next generatio n of bioenergy specialists in Norway.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FMETEKN-FME - teknologi