Tilbake til søkeresultatene

FMETEKN-FME - teknologi

FME-CEDREN-Centre for environmental design of renewable energy

Tildelt: kr 80,0 mill.

CEDREN er et tverrfaglig forskningssenter der alle prosjektene og aktivitetene er organisert med fokus på samarbeid mellom ulike fagfelt. Teknologer, økologer, økonomer, hydrologer og samfunnsvitere jobber sammen mot felles mål. FME-strukturen med tematiske forskningssentre gjør dette mulig. CEDREN har bidratt til mer kunnskap innen spesifikke kunnskapsfelt, men de største forskningsmessige framskrittene og de viktigste løsningene har blitt funnet i møtepunktet mellom de tradisjonelle fagfeltene. FME-strukturen skaper en plattform for dialog mellom forskere, industri, myndigheter og andre interessenter. Før CEDREN startet var det ikke lagt vekt på vannkraft i den norske nasjonale strategien for framtidige energiløsninger. Etter åtte år med forskning på miljødesign av fornybar energi har holdningene til vannkraft endret seg. Vannkraft og fleksible energisystemer har nå høy prioritet, og behovet for miljødesign av fornybar energi er tydelig uttrykt i den oppdaterte forskningsstrategien Energi21. Konseptet miljødesign av vannkraft brukes i stor grad av både industri og myndigheter. CEDREN har utviklet nye og innovative løsninger for vannkraftteknologi for å møte framtidige krav til mer fleksibel drift og økt behov for balansekraft og lagring i elektrisitetssystemet. Samtidig har CEDREN utviklet metoder, modeller og retningslinjer for vurdering av miljøkonsekvenser og for å finne vinn-vinn løsninger for vannkraftproduksjon og økosystem ? realisert som miljødesign av vannkraft. Begrepet miljødesign har ikke bare blitt etablert og tatt i bruk for vannkraft, men også for vindkraft og kraftledninger. CEDREN har utviklet metoder og verktøy for å finne de mest optimale traseene for kraftledninger ved å ta hensyn til tekniske, økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige perspektiver. Gjennom nye verktøy og metoder utviklet i CEDREN, kan plassering og drift av vindkraftverk bedre tilpasses miljøet, og man kan redusere konflikter mellom naturhensyn og energiproduksjon. En av hovedoppgavene i CEDREN har vært å utdanne PhD, post doc og MSc studenter. Ca 30 doktorgrader og post doktorer og omtrent 100 masterstudenter har skrevet oppgavene sine om et bredt spekter av CEDREN-tema. Disse tar med seg kunnskapen til industri, akademia og myndigheter for å bidra til å løse framtidige utfordringer innen fornybar energi. Mye av kunnskapen fra CEDREN blir brukt i forelesninger og kurs i ulike tema ved flere studieprogram ved NTNU. CEDREN har produsert resultater som spenner fra grunnleggende forskning og nye teoretiske modeller, til utvikling av datamodeller og bruk av nye metoder. Dyptgripende forskning innen spesifikke emner har bidratt til forståelse av hvordan raske endringer i vannstand kan påvirke dekklaget i elvebunnen, hvordan miljøfaktorer som fysisk habitat, vanntemperatur, isforhold og strømningsforhold påvirker vekst og overlevelse av laksefisk og hvordan kraftkorridorer kan vedlikeholdes som viktige beiteområder for elg. Disse, og mange andre eksempler på grunnleggende forskning, bidrar alle til en bredere forståelse av hvordan man kan forbedre miljøforholdene og samtidig opprettholde eller øke kraftproduksjonen. CEDREN har brukt slik ny kunnskap sammen med eksisterende kunnskap og internasjonal litteratur til systematisk å utvikle modeller, metoder og retningslinjer med et bredt bruksområde. Mange av disse har blitt brukt i casestudier, hovedsakelig i tett samarbeid med brukerpartnere som beskriver casestudier som den beste måten å lære og implementere nye metoder, modeller og forskningsresultater på. CEDREN har hatt 56 individuelle møter med brukerpartnere, og 18 møter med myndighetene i løpet av prosjektperioden. Kommunikasjon og formidling rettet mot akademia og forskning, industri, myndigheter, interessenter og et bredt publikum har vært prioritert i CEDREN. Gjennom å være et forskningssenter, har CEDREN også gjort det enklere å oppnå finansiering av utstyr til laboratorier og feltarbeid til bruk av forskere og studenter. Vi har registrert 32 spesifikke innovasjoner, som spenner fra sittepinne for hubro for å unngå dødelige strømstøt fra kraftledninger, til laserskanning av tunneler og steinhuler, fra nye modeller for å studere energilagring ved hjelp av pumpekraft, til metodikk for å beskrive miljøtilpasset effektkjøring. CEDREN har vært svært synlig internasjonalt, og konseptet med tematiske forskningssentre er en utmerket plattform for å øke internasjonalt samarbeid. CEDREN har samarbeidet med internasjonalt anerkjente forskningsgrupper i alle prosjekter, og CEDREN har organisert og vært med på å organisere seminarer, workshoper og møter i Etiopia, Frankrike, India, Kina, Nederland, Romania, Storbritannia, Tanzania, Tyrkia, Tyskland, Uganda og USA. Forskningsgruppene ved SNITEF Energi, NINA og NTNU er alle involvert i å drive forskningen framover gjennom nye metoder, modeller og løsninger for miljødesign av fornybar energi i årene framover.

While renewable energy sources like hydropower, on- and offshore wind, bio- and ocean energy are essential for reaching targets for reduction in greenhouse gases, their local ecological and societal footprints may be large. Successful development and impl ementation of such energy systems thus depend on our ability to address the local challenges. The vision of the Centre for Environmental Design of Renewable Energy, CEDREN is to become an important instrument for addressing local environmental and societa l challenges associated with renewable energy in Norway, starting with hydropower, on-shore wind and transmission lines and expanding into off-shore wind and other renewable sources. The main challenge for hydropower is to develop technological and operat ional designs for balancing the increasing degree of uncontrolled renewable energy production while maintaining the ecological integrity of the associated ecosystems. For other renewables, the main challenges are to design systems that minimize environmen tal and societal impacts, to develop systems for comparisons of impacts of different sources and to understand the political, institutional and regulatory mechanisms involved. The CEDREN consortium represents a unique collaboration of institutions with in ternationally recognised competence on hydropower design, hydrology and hydraulics, applied aquatic and terrestrial ecology and social sciences. This interdisciplinary group, working in close cooperation with a range of international scientists, industry and management will utilize modern experimental, field and numerical laboratories to meet the challenges of environmental design. Industry and management partners are strongly dedicated to the Centre objectives. PhDs and post-docs will form the core of th e research activity and ensure education of relevant expertise. Due to the societal perspective of the Centre, strong emphasis will be placed on the dissemination of results and interaction with society.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FMETEKN-FME - teknologi