Tilbake til søkeresultatene

FMETEKN-FME - teknologi

FME-NOWITECH- Research Centre for Offshore Wind Technology

Tildelt: kr 160,0 mill.

NOWITECH har utført multidisiplinær forskning på høyt internasjonalt nivå med et felles mål om å frambringe ny kunnskap, utdanning og innovasjon for å redusere kWh-kostnaden for offshore vindkraft. Teknologi for å bygge og drifte vindparker på dypt vann (+30 m) har vært vektlagt (både bunnfast og flytende), og med fokus på utvikling av kunnskap og teknologi som kan benyttes i det internasjonale markedet. NOWITECH har vært suksessfull i dette. Totalt 40 innovasjoner er blitt frambragt for videre utvikling og anvendelse i mer kommersielt rettede prosjekt. Forskningspartnerne er blitt internasjonalt anerkjent som ledende innen spesifikke tema, og er engasjert i tett på alle europeiske forskningsprosjekt innen offshore vindkraft. De er også representert innen viktige europeiske fora som ETIPwind og EERA JPwind. NOWITECH har bidratt sterkt til utdanning og frambragt attraktive kandidater for ansettelse i industrien. Senteret har finansiert 25 PhD studenter og 6 post-docs, og størstedelen av disse er nå ansatt i norske virksomheter med arbeid innen offshore vindkraftmarkedet. Publikasjoner fra Senteret inkluderer mer enn 230 fagfellevurderte artikler i internasjonale tidsskrift, og et stort antall rapporter, oppslag i massemedia, presentasjoner og monografier, totalt over 900. Flere vesentlige spin-off prosjekt er blitt etablert. Siden av starten av NOWITECH har det blitt etablert mer enn 60 nye prosjekt med et akkumulert budsjett på over NOK 1500 millioner, hvorav omlag NOK 300 millioner er for en eller flere av forskningspartnerne i NOWITECH. Dette er prosjekt med separate kontrakter utenom NOWITECH, men utført slik at de gir merverdi. Eksempler på resultat og innovasjoner fra NOWITECH er: - Avanserte metoder og modeller for integrert design av understell og vindturbiner har blitt implementert i state-of-the-art numeriske designverktøy (for eksempel SIMA og 3Dfloat) og disse benyttes nå i utviklingen av nye offshore vindparker av kommersielle aktører. - Nye belegg for å gi redusert vedlikehold har blitt utviklet: a) et termisk sprayet belegg med sinkmaling for vedlikeholdsfri korrosjonsbeskyttelse, b) et belegg med høy slitestyrke for blader og c) et termisk sprayet silikonkarbidbelegg med lav friksjon og høy slitestyrke spesielt egnet for bruk i store hovedlagre og annet roterende maskineri og turbiner. Det er startet et eget selskap Seram Coatings for å kommersialisere produktet (c), og gründeren professor Nuria Espallargas, NTNU har vunnet flere innovasjonspriser, bla årets kvinnelige entreprenør i 2017. - Numeriske simuleringsmodeller, konsepter og laboratorieinstallasjoner for nettilknytning og systemintegrasjon av offshore vindparker har blitt utviklet, herunder er en fysisk modell av et fremtidig offshore HVDC nett realisert i labskala. - En ny segmentert direktedrevet generator (HVDC generator) som kobles rett til HVDC transmisjonsnettet er verifisert gjennom simuleringer og laboratorieeksperiment. Teknologien kan potensielt gi store besparelser ved at offshore vindparker kan bygges uten store offshore plattformer for transformator og HVDC omforming. - Bruk av offshore vindparker til forsyning av olje og gassanlegg har blitt analysert ved bruk av numeriske simuleringsverktøy. Det er konkludert at vesentlig besparelse av brennstoff og CO2 utslipp fra olje og gassplattformene kan oppnås, og videre utvikling mot realisering er blitt igangsatt med ledene industripartnere. - Flere verktøy for simulering og optimering av offshore vindpark drift, vedlikehold og logistikk er utviklet. Verktøyene kan brukes bl.a. for estimering av driftskostnader og tilgjengelighet avhengig av valgt strategi (NOWIcob), finne optimal sammensetning av vedlikeholdsflåten (båt, skip, helikopter) eller finne optimal rute og tidspunkt for bruk av denne. - Et system for fjernovervåkning ("Remote Presence") av offshore vindturbiner ved hjelp av en robot med kamera, mikrofon, mv. er utviklet. Innovasjonen er også testet i en kommersiell vindturbin bl.a. gjennom EU prosjektet LeanWind, BIA prosjektet eMIP-REACT og selskapet EMIP som er etablert for slag og leveranse av systemet. Et viktig mål for NOWITECH har vært å få flest mulig lovende resultat overført til industrien for videre utvikling og kommersialisering. Flere resultat er allerede i denne fasen, f.eks. SIMO RIFLEX, 3DFloat, Seram Coating, NOWIcob og Remote Presence, og flere er mulig. Dette gir verdiskapning og kostnadsreduksjon for offshore vindkraft. Verdien har blitt vurdert av Impello Management AS. De har vurdert verdien av noen utvalgte resultat fra NOWITECH, og beregnet nåverdien av disse til å være over EUR 5 milliarder, gitt at de blir videre utviklet og utnyttet. Dette er mer enn 100 ganger det totale budsjettet for NOWITECH. Rapporten angir også estimert verdi av allerede oppnådd verdiskapning av NOWITECH til å være EUR 35 millioner, dvs lik med det totale budsjettet for NOWITECH. Rapporten er publisert på NOWITECH web.

The Centre comprises interdisciplinary tasks that are required for successful development of offshore wind farms. Emphasis is on deep-sea (+30 m) including bottom-fixed turbines and floaters. The research is carried out in six work packages (WPs): - WP 1 : Development of integrated numerical design tools for novel offshore wind energy concepts. The goal is establishment of a set of proven tools for integrated design of deep-sea wind turbines, hereunder characterization and interaction of wind, wave and cu rrent. - WP 2: Investigation of new energy conversion systems for offshore wind turbines. The goal is to contribute to the development of efficient, low weight and robust blade and generator technology for offshore wind turbines. - WP 3: Identification and assessment of novel substructures (bottom-fixed and floaters) for offshore wind turbines. The goal is to pin-point cost-effective solutions for deep-sea wind turbines. - WP 4: Assessment of grid connection and system integration of large offshore win d farms. The goal is to develop technical and market based solutions for cost-effective grid connection and system integration of offshore wind farms. - WP 5: Development of operation and maintenance (O&M) strategies and technologies. The goal is to devel op a scientific foundation for implementation of cost-effective O&M strategies and technologies for offshore wind farms. - WP 6: Assessment of novel concepts for offshore wind turbines by numerical tools and physical experiments, hereunder developing cont rol systems and combining results from WP2 and WP3. Assessment is by numerical tools (WP1) and by utilizing ?in-house? labs and results from full scale field tests (e.g. HyWind). The WPs are closely interlinked with a joint aim to provide new knowledge, tools and technologies as basis for industrial development of cost-effective offshore wind farms at deep sea. The research will mainly be of pre-competitive nature including a strong PhD programme.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FMETEKN-FME - teknologi