Tilbake til søkeresultatene

OST-Øst-Europa-programmene

Bygninger og energibruk i kaldt klima

Tildelt: kr 0,18 mill.

I Norge benyttes nærmere 40% av energien i bygninger. Dette utgjør totalt sett et meget stort potensiale for reduksjon i form av effektivisering, med tilhørende miljømessige fordeler. Det ønskes å videreføre et gryende forskningssamarbeid mellom Høgskolen i Narvik (HIN) og Arkhangelsk Stats Tekniske Universitet (ASTU), og målsetningen er å etable et konsortium/nettverk av akademiske ressurser og bedrifter for samarbeid i forskningsprosjekter.. HIN har hstorisk sett hatt et godt samarbeid med ASTU på und ervisningssiden i mer enn 12 år. I 1999 ble det igangsatt et prosjekt som skulle se på energieffekttive modulhus i NV-Russland. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med ASTU og næringslivsaktører i Norge og Russland, og videre finansiert via Intereg kol arctic, husbanken m.fl. Prosjektet kulminerte i 2007 med ferdigstillelsen av en norskprodusert modulhus lokalisert på ASTU campus. Dette huset har state-of-the-art tekniske installasjoner og måleutstyr. Tanken var videre at huset skulle brukes som et full skala forskningslaboratorium i videre samarbeidprosjekter. Samarbeidet har imidlertid ikke kommet igang på nåværende tidspunkt. NV-Russland sliter idag med flere problemer som er sammenfallende med nordlige Norge. Værdharde strøk, store temperatursvingnin ger, dårlige grunnforhold mm etterspør oppdatert teknologi innenfor disse områdene, som dekker de spesielle behov regionen står ovenfor. I tillegg utbygges det nå større olje- og gassfellter i Nord, og behovet for bygninger og infrastruktur er følgelig st ort. Ser man videre dette i lys av miljøproblemer knyttet til forurensninger og globale klimaforandringer, kommer det i fremtiden til å bli stilt strenge krav til energiytelsen for bygninger og industri. Dette er således bakgrunnen for det forskningssamar beide som ønskes etablert.

Budsjettformål:

OST-Øst-Europa-programmene

Finansieringskilder