Tilbake til søkeresultatene

OST-Øst-Europa-programmene

Energieffektivisering for bygninger og infrastruktur i nordområdene (Energy efficiency for buildings and infrastructure in the high north)

Tildelt: kr 0,30 mill.

'Energieffektivisering for bygninger og infrastruktur i nordområdene' vil være temaet for en workshop i regi av Høgskolen i Narvik (HIN), arrangert ved Arkhangelsk Stats Tekniske Universitet (ASTU) i 2010. Hensikten med workshopen er å etablere et permane nt forskningssamarbeid innenfor nevnte tema. HIN har hstorisk sett hatt et godt samarbeid med ASTU på undervisningssiden i mer enn 12 år. I 1999 ble det igangsatt et prosjekt som skulle se på energieffekttive modulhus i NV-Russland. Prosjektet ble gjennom ført i samarbeid med ASTU og næringslivsaktører i Norge og Russland, og videre finansiert via Intereg kolarctic, husbanken m.fl. Prosjektet kulminerte i 2007 med ferdigstillelsen av en norskprodusert modulhus lokalisert på ASTU campus. Dette huset har sta te-of-the-art tekniske installasjoner og måleutstyr. Tanken er at huset skal kunne brukes som et fullskala forskningslaboratorium i videre samarbeidprosjekter. Samarbeidet har imidlertid ikke kommet igang på nåværende tidspunkt. NV-Russland sliter idag me d flere problemer som er sammenfallende med nordlige Norge. Værdharde strøk, store temperatursvingninger, dårlige grunnforhold mm etterspør oppdatert teknologi innenfor disse områdene, som dekker de spesielle behov regionen står ovenfor. I tillegg utbygge s det nå større olje- og gassfelt i Nord, og behovet for bygninger og infrastruktur er følgelig stort. Ser man videre dette i lys av miljøproblemer knyttet til forurensninger og globale klimaforandringer, forstår man at det i fremtiden kommer til å bli st ilt strenge krav til energiytelsen for bygninger og industri. Dette er således bakgrunnen for det forskningssamarbeide som ønskes etablert. HIN og ASTU ønsker å arrangere en workshop som tematisk går inn på dette, men som har som hovedmål å styrke forskni ngssamarbeidet gjennom å identifisere suksessfaktorer og barrierer, gjennomføre idèdugnader mot nye aktuelle prosjekter, samt identifisere ulike næringslivsaktører som kan bidra til utviklingen.

Budsjettformål:

OST-Øst-Europa-programmene

Finansieringskilder