Tilbake til søkeresultatene

OST-Øst-Europa-programmene

Workshop i forbindelse med opprettelse av forskningskonsortium innen nordområdeforskning

Tildelt: kr 0,30 mill.

SINTEF Byggforsk er i utredningsfase vedrørende oppbygging av forskningskonsortium knyttet til nordområdeforskning, med oppstartseminar/workshop, i løpet av sommeren 2009. Forskningen vil i stor grad omfatte geotekniske og havnemessige problemstillinger k nyttet til kystnære områder i Arktis der blant annet klimaendringer vil være en viktig faktor. Spesielt viktig i den sammenheng er utvikling knyttet til petroleumsvirksomheten i nordområdene. Hovedpartnere i dette nettverket vil i første omgang være SINTE F Byggforsk, UNIS og NTNU, med StatoilHydro som foreløpig eneste industripartner. For vår del er det nå viktig å få på plass internasjonale partnere, og flere russiske universiteter og forskningsinstitusjoner har kompetanse og erfaring som er helt uvurder lig i forhold til den forskning vi har satt som mål å gjennomføre i nordområdene. SINTEF Byggforsk, Infrastruktur har avsatt 1 000 000 NOK til strategisatsning i nordområdene gjennom prosjektet SCODAA (Sustainable Costal Development in Artic Areas), (se vedlegg). Deler av strategimidlene er avsatt for å kunne brukes som egenfinansiering av workshop. SINTEF Byggforsk har de senere år hatt flere prosjekter innenfor temaet nordområdeforskning, men prøver nå å få på plass fundament for vår aktivitet i nord. Som første skritt i denne retning ser vi for oss å ha en samarbeidsavtale på plass mellom SINTEF Byggforsk og UNIS i løpet av februar. Prosjektleder for dette prosjektet har i dag ansvar for koordinering av nordområdesatsningen i SINTEF Byggforsk. I dette ligger tett samarbeid med UNIS, samt deltagelse i og koordinering av et semesteremne ved universitetsstudiene.

Budsjettformål:

OST-Øst-Europa-programmene

Finansieringskilder