Tilbake til søkeresultatene

KULVER-Kulturell verdsetting

Forhandlinger og strid. Kjønn og verdsetting i kunst, estetikk og kulturell offentlighet

Tildelt: kr 5,0 mill.

"Forhandlinger og strid: kjønn og verdsetting i kunst, estetikk og kulturell offentlighet" er et tverrfaglig forskningsprosjekt som undersøker de mange og komplekse koplingene mellom kjønn og verdi i kunstfeltet. Det fokuserer på både verk, institusjon og estetisk teori, og ikke minst på hvordan disse virker sammen når det forhandles om verdi og betydninger av kjønn. Vi spør: Hvordan tilskrives kunstverk estetisk verdi og hvilken betydning har kjønn i verdsettingen? Prosjektet tar utgangspunkt i kunst og kulturell offentlighet på slutten av det 20. århundre, og de overskridelser av kjønn og sjanger som preger det senmoderne samfunn og samtidskunsten. Problemstillingene som er merkbare i dag forfølger vi bakover i tid med nedslag i ulike historiske epoker og i flere kunstarter. Samtidig undersøker vi kjønnsimplikasjonene i de teoretiske premissene for tenkningen om estetisk verdi. Mens tidligere forskning på kjønn, kunst og estetikk gjerne har hatt som forklaringsmodell en kjønnsdikotomisk analogistruktur (mannlig-kvinnelig, offentlig-privat, høy-lav) utfordrer og utforsker prosjektet denne forståelsen. Hva er det tradisjonelle og i stor grad også feministiske forståelser av kunst og kunstfeltet ikke har hatt blikk for og klart å beskrive? Teoretisk og me todologisk hviler prosjektet på diskursanalyse, og vi forsøker å gripe kjønnsforhandlinger og forhandlinger om estetisk verdi som et komplekst utvekslingsforhold både i kunsten og i forskningen. Prosjektets originalitet og styrke ligger dets tverrfaglighe t og i sammentenkningen av flere felt: flere medier (billedkunst, film og litteratur), integreringen av høy og lav kultur og interaksjonen mellom kunst(verk), estetisk teori og kunstoffentlighet.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

KULVER-Kulturell verdsetting