Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Mangfold og variasjoner i Sør-Norges fangstmarker

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektet undersøker grunnlaget for en sørsamisk forhistorie i Sør-Norge. På den ene siden handler det om hvilket arkeologisk materiale som er tolket som samisk i Sør-Norge, og på den andre siden er det et spørsmål om epistemologi og hvem som har definisjonsmakt over historien. Resultatet er først og fremst en kildekritisk analyse av det arkeologiske materialet og de tolkningene som er gjort av det, men den er også en diskusjon om hvordan postkoloniale perspektiv og urfolksperspektiv gir både muligheter og begrensninger i tolkningene. Det arkeologiske materialet omfatter såkalte fangstmarksgraver, boplasser, mulige offerplasser og løsfunn. I gjennomgangen blir det tydelig at dette samlede materialet er svært sprikende og fortsatt ganske knapt med tanke på å underbygge en sørsamisk forhistorie arkeologisk. Særlig mener jeg kategorien «fangstmarksgraver» rommer så mye variasjon at den ikke bør brukes som en enhet i fortolkning av fortiden. Spørsmålet er da hvorvidt erkjennelsen av et svakt, arkeologisk grunnlag må føre til en avvisning av en sørsamisk forhistorie. Man kan velge å legge vekt på variasjoner, ambivalens og hybriditet og ende opp med en «førsamisk» forhistorie, der etniske merkelapper er umulige, eller man kan legge vekt på å fortelle en sørsamisk forhistorie ut fra kritikk og dekolonisering av vestlig vitenskapelig praksis. Jeg mener den postkoloniale kritikken muliggjør en sørsamisk forhistorie og dermed utgjør et viktig epistemologisk verktøy, men at vi samtidig må godta at alt arkeologisk materiale kanskje ikke er etnisk kategoriserbart. Dette ukategoriserbare «førsamiske» er imidlertid også en del av en sørsamisk forhistorie.

Prosjektet skal problematisere og nyansere hvordan vi ser på samisk og norrøn/norsk identitet, både i fortid og nåtid. Ved bruk av komparativ metode skal prosjektet undersøke variasjonene i det materialet som hevdes å indikere samisk tilstedeværelse i Sør -Norge, samt diskutere hva disse variasjonene har av betydning for dagens identitetsproduksjon. Prosjektet bidrar således til program for Samisk forskning ved at det fokuserer på kompleksitet og variasjon i den sørsamiske forhistorien, det ser på interaks jon og sameksistens mellom samer og norrøne, og det problematiserer samisk selvartikulering i tid og rom. Til sammen vil dette øke det generelle kunnskapsnivået og danne grunnlag for en bedre forvaltning av samiske kulturminner i Sør-Norge (jf. punkt 2 og 5.2 i programplanen).

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning