Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Sørsamisk stedsnavnseminar

Tildelt: kr 37 999

Stedsnavnseminar skal inngå i et større kulturarrangement medio september på Snåsa. Saemien Sijte ønsker å etablere et permanent arrangement annet hvert år med forkus på forskning, språk og kultur. Dette arrangementet er det første. Seminaret ønsker å se tte fokus på og ivareta lokalkunnskap, tradisjonskunnskap og samisk språk. Seminaret invitere fagpersoner innen stedsnavnsforskning som kan gi en brei belysning av innsamling, dokumentasjon, metoder og språklige aspekter ved stedsnavn. Målgruppen utg jør personer og institusjoner med interesse og kunnskaper i temaet. Seminaret vil være grenseoverskridende, Norge/ Sverige, både hva gjelder forkere og deltagere. Seminaret blir et møtested mellom forskere, institusjoner og personer med lokalkunnskap for utveksling av kunnskap og erfaringer. Seminaret ønsker å etablere prosedyrer og rutiner for samarbeid mellom de ulike miljøene, slik at registrerte stedsnavn også kan registreres i det offisielle stedsnavnregistret. Med utgangspunkt i stedsnavnregistret kan navnene tas i bruk til språkforskning, skilting, kart, søk og annet. Prosjektet ønsker å samarbeide med: Sametingets stednavnkonsulenttjeneste og Statens Kartverk . Interregprosjektet Samiske rummet. Et samarbeid mellom Sverige og Norge, (Saemien Si jte og Galtije, sydsamisk kulturcentrum, Sv) med kulturminneregistrering som en del av prosjektet. I den anledningen er det naturlig også å registrere samiske stedsnavn. Den samiske kunstneren Hans Ragnar Mathisen som har laget et kunstkart over det sørsa miske området men savner stedsnavn for fedigstilling. Aktuelle foredragholdere (ikke bekreftet) Laila Mattson Magga, sørsamisk språkarbeider, Norge Ole Henrik Magga, professor i samiske språk Norge Olavi Korhonen, tidl professor i samiske språk, Sverige P er- Martin Israelsson, sørsamisk språkkonsulent, Sverige Lars- Erik Edlund, professor i Nordiska Språk Nils Jørgen Gåsvik, Statens kartverk, Norge

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning