Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Teaching in science and indigenous peoples cultural identities

Tildelt: kr 0,12 mill.

Identitet er viktig for læring. Dette har sammenheng med at læreringsarbeid alltid er knyttet til en kontekst. For å fremme læringsarbeidet må denne konteksten være gjenkjennelig for elvene og derigjennom og til en viss grad bygge på deres erfaringer. I d ette prosjektet vil vi bringe sammen i en Workshop et utvalg av internasjonale forskere som har arbeidet med identitet og læring innenfor kulturelle rammer til minoriteter, innvandrere og urbefolkninger. Workshoppen er planlagt holdt ved Høgskolen i Finma rk i mars 2010 og vil bestå ev to deler. Først vil vi få presentasjoner av de enkelte inviterte deltakernes forskning. Denne delen vil være åpen for alle. Deretter vil inviterte deltakere sammen med prosjektgruppa utvikle forskningsspørsmål og en skisse t il et forskningsprosjekt rettet mot urbefolkning i Norge og Australia. Med bakgrunn i dette vil prosjektgruppa søke Norges Forskningsråd om midler til et forskningsprosjekt våren 2010. Fokuset i dette prosjektet vil være knyttet til hvordan samer i Norge og aborginere i Australia sin beskrivelse av egen culturell identitet matsjer praktisk undervisning og læreplaner i naturfag. Det er av spesiell interesse å studere naturfag i skolen i denne sammenheng siden urbefolkninger sin identitet er knyttet til nat uren i området de lever, i alle fall for de som enda bor på sine opprinnelige arealer. Men forskningen vil også ha allmenngyldig karakter i og med at den vil bringe inn mer kunnskap om betydningen av kontekst i læringsarbeid.

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning