Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Monitoring of CyanoToxins in Southern Africa

Tildelt: kr 7,9 mill.

Trygt drikkevann er en knapp ressurs i mange land. I det sørlige Afrika er oppblomstringer av cyanobakterier i innsjøer og vannmagasiner med på å skape problemer for drikkevannsforsyningen for mennesker og dyr i lengre perioder av året. Tilstedeværelse av cyanobakterier og deres toksiner er sett i sammenheng med magekatarr, leverskader og hudreaksjoner hos dyr og mennesker, og dødsfall blant dyr har vært rapportert. Dette prosjektet fokuserte på utvikling av rimelige og robuste verktøy for påvisning av toksiner fra cyanobakterier (blågrønnalger). Analyser av toksiner i vannkilder og dyreliv i det sørlige Afrika skjer i samarbeid med universiteter i Tanzania, Mosambik og Sør-Afrika. Veterinærinstituttet har utviklet en ny microcystin-ELISA. Denne ELISAen er basert på egenproduserte microcystin-antistoffer og -konjugater. Antistoffene er resultat av immuniseringen av seks søyer ved NMBU, hvorav fire viste seg som gode produsenter av antistoff. ELISA-metoden er publisert vitenskapelig, og har blitt etablert og er i bruk hos samarbeidspartnerne våre i det Sørlige Afrika. En ny metode for LC-MS-analyse av microcystiner er utviklet og nylig publisert. Flere hittil ukjente microcystinvarianter er påvist ved bruk av metoden. Vi har analysert flere algekulturer og prøver fra Afrika. Passive prøvetakere er testet og validert gjennom en studie foretatt i Lake Victoria, Tanzania og i vannkilder i Mosambik. Resultatene er publisert. En kompliserende faktor ved analyse for microcystiner i vevsprøver, er at microcystiner som tas opp i kroppen vil binde seg til proteiner. Disse microcystinene kan frigjøres under bestemte betingelser og kan da være giftige. Ved vanlig ekstraksjon og analyse av microcystiner er det svært vanskelig å frigjøre for direkte analyse. Veterinærinstituttet er i ferd med å utvikle en metode for bryte disse proteinbindingene i vevsprøver, slik at også disse bundne microcystinene blir tilgjengelig for analyse. Potensielle toksiske cyanobakteriestammer er isolert fra forskjellige innsjøer i det sørlige Afrika, Roodeplaat Dam og Lake Tswaing i Sør Afrika i april 2011 Hartbeespoort Dam i april 2011 og februar 2013, og fra Lake Babate, Lake Rukwa, Mindu Dam og Lake Victoria i Tanzania i november 2011. Totalt 103 stammer er isolert og kultivert, hvorav 45 er fra Tanzania og 58 er fra Sør Afrika. Samtlige 103 cyanobakteriestammer er undersøkt for microcystinproduksjon og for andre cyanotoksiner (anatoxin-a, cylindrospermopsin, saxitoxiner) på LC-MS. Blant disse produserte 11 Microcystis aeruginosa-stammer forskjellige levertoksiske microcystinvarianter, 38 Microcystis aeruginosa-stammer produserer ikke microcystiner. Et viktig mål med prosjektet var å overføre kunnskap og teknologi til de samarbeidende forskningsinstitusjonene i Sør-Afrika, Tanzania og Mosambik. I den forbindelse har tre workshoper blitt arrangert ved Veterinærfakultetet ved Universitetet i Pretoria i Sør-Afrika, henholdsvis i april 2011, i februar 2013, i februar 2014. Alle disse tre workshoper hadde deltagere fra partnere i Sør-Afrika, Tanzania, Mosambik og Norge. I tillegg ble det holdt en workshop i Maputo i Mosambik i November 2014. Det ble for øvrig skrevet 13 vitenskapelige artikler i vitenskapelige tidsskrifter, hvorav flesteparten er kjøpt fri ("open access"). I tillegg har det blitt skrevet 1 rapport, 2 doktorgrader, og 1 masteroppgave (1 til er underveis ved UiO) i tilknytting til dette prosjektet, og holdt 24 foredrag og 3 postere i ulike sammenhenger internasjonalt. Det har også blitt etablert en cyanotoksindatabase med en microcystin-massekalkulator http://www.toxinology.no/Downloads.aspx og en epidemiologisk geodatabase over microcystiner i Afrika. http://odin.vetinst.no/frimuf/.

Safe drinking water is a scarce resource in many developing countries and cheap, reliable and low-tech methods for monitoring the water quality are almost non-existent. The project will focus on the development of cost-effective and reliable methods for the detection and monitoring of cyanotoxins. The project involves collaboration between researchers from four Norwegian institutes and three countries in Southern Africa, including training of a Norwegian PhD student who will also spend time in Southern A frica. The project complements an existing NUFU collaborative project on environmental toxicology of cyanotoxins involving some of the partners. A novel immunoassay for the microcystin group of cyanotoxins will be developed. The assay, along with a range of existing bioassay methods, will be validated against LC-MS using certified standards. The methods will also be evaluated for reliability, ruggedness, cost-effectiveness, and suitability for use under Southern African conditions. Appropriate methods wi ll be trialled on a range of environmental samples from water bodies and wildlife from the region. In addition, a new passive sampling method for time-averaged measurement of cyanotoxins in water bodies will be tested and validated. Data from environmenta l samples will be collated in a GIS epidemiological database, and made publicly available. Research results will be published in open access formats so as to be readily available to scientists in developing countries. In addition, relevant information wi ll be presented in a form which is accessible for journalists and the general public on the participating institutions' web pages.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam