Tilbake til søkeresultatene

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Personlig utenlandsstipend for doktorgradsstipendiat Annelene Pengerud i tilknytning til prosjektet PERMASOM

Tildelt: kr 0,11 mill.

Som en sentral del av Annelene Pengeruds doktorgradsarbeid ved Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM) ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) er det planlagt et 6 måneders opphold ved Laboratoriet for terrestrisk biogeokjemi (Bioemco) i Frankrike. Arbeidet her vil skje under veiledning av Dr. Marie-France Dignac, som har lang erfaring knyttet til kjemiske analyser og karakterisering av organisk materiale i jord. Dette arbeidet er nært knyttet opp mot prosjektet PERMASOM (NFR prosjektnr. 184754/S30), med det hovedformål å studere sensitivitet av permafrostpåvirket organisk materiale ved en eventuell temperaturøkning. Et doktorgradsstudium var i utgangspunktet ikke inkludert i PERMASOM, men et stipend er i etterkant blitt gitt av IPM/UMB, da det aktuelle fagfeltet er et høyt prioritert satsningsområde ved instituttet. Jordprøver fra 6 jordprofil i permafrostpåvirkede områder vil bli analysert under oppholdet i Frankrike, hvorav 2 profil fra Neiden i Finnmark, 2 fra Adventdalen på Svalbard og 2 fra Vorkuta i nordvest Russland. Alle profilene er prøvetatt for hver 10 cm ned til 1 m dyp. Prøvene vil bli analysert ved en kombinasjon av fysiske (tetthetsfraksjonering) og kjemiske (lignin og sukkermolekyler) metoder for å studere kvalitet av de t organiske materialet og hvilke mekanismer som er avgjørende for stabilitet. I tillegg til fysiske og kjemiske analyser vil prøvene også bli analysert ved mid-infrarød spektroskopi (MIR) for å vurdere i hvilken grad dette kan være en egnet metode for hur tig og kostnadsbesparende karakterisering av jordprøver for dette formål. Det presiseres at et kortere opphold enn 6 måneder også vil være aktuelt dersom det vil medføre at søknad innvilges.

Budsjettformål:

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge