Tilbake til søkeresultatene

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Utenlandsopphold for stipendiat Sunniva Tøsse ved Center for Science and Technology Policy Research, University of Colorado

Tildelt: kr 59 999

Stipendiatprosjektet: For å være i stand til å møte fremtidige klimaendringer vil det være nødvendig å vite mer om kommunikasjonsprosessene mellom klimaforskningsprodusenter og -brukere, og om prosessene for å prøve å oversette denne kunnskapen i handling . Med innsikter fra vitenskaps- og teknologistudier (STS) som bakgrunn, vil prosjektet undersøke samhandlingen mellom klimaforskning og brukere, og hvordan klimakunnskap blir forstått og tatt i bruk i forskjellige viktige sektorer i samfunnet. Prosjektet fokuserer på tre sektorer i det norske samfunnet: fysisk planlegging og bygg-sektoren, energibransjen (utenom olje og gass), og forsikringsbransjen, viktige industrier og sektorer som potensielt vil påvirkes av klimaendringer på forskjellige måter. Forsk ningsspørsmålene inkluderer hvordan relevante aktører oversetter kunnskapen om effektene av klimaendringer og hvilken kunnskap som blir og/eller kan oversettes;hvordan og av hvem kunnskapen gjøres relevant og brukbar; samt hva som kjennetegner dialogen me llom klimaforskningsinstitutsjonene og de forskjellige brukergruppene og hvordan denne kan forbedres. Dette skal undersøkes gjennom a) en survey for å kartlegge allerede eksisterende planer, strategier og aktiviteter knyttet til klimaendring b) Kvalitat ive intervjuer med sentrale aktører innen fysisk planlegging, bygg og anlegg, energi og forsikring, og c) dyptgående case-studier av utvalgte kommuner og deres aktiviteter knyttet til håndtering av klimaendringer. Dette kan gi kontekstspesifikk kunnskap om tendenser i norsk tilpasningsstrategi i forhold til klimaendringene, gi grunnlag for å si noe om hvilke typer handling som trengs for å gi klimaforskningen en større påvirkning på planlegging, politikk og beslutninger i fremtiden. På et mer akademisk n ivå kan studien utdype våre forståelser av oversettelse (translasjon) og kommunisering av kunnskap, samt hvilken rolle kunnskap og ekspertise spiller og kan spille i beslutningsprosesser.

Budsjettformål:

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge