Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Nasjonal forskerskole for lærerutdanningene (NAFOL)

Tildelt: kr 93,0 mill.

NAFOL er den nasjonale forskerskolen i lærerutdanning. NAFOL-nettverket består av 17 institusjoner etter den nasjonale prosessen med å fusjonere høyere utdanningsinstitusjoner. Per 1. oktober 2020 er det 169 stipendiater som har vært gjennom løpet i forskerskolen og blitt NAFOL-alumni. Av disse har 112 disputert, fått dato for disputas eller levert avhandlingen til bedømmelse. Fem NAFOL-studenter har blitt førstelektorer. NAFOL ønsker å gi de som er med i forskerskolen, en ytterligere støtte til den ph.d.-utdanningen stipendiatene får ved sine institusjonelle doktorgradsprogrammer. Ph.d.-stipendiatene representerer alle trinn og de fleste fag i utdanningssystemet, og de kommer fra alle geografiske regioner i Norge. Gjennom kullene etableres det unike nasjonale nettverk. Dette vet vi fra en omfattende egenevaluering i 2015. Nettverkene opprettholdes også etter at studentene er ferdige i forskerskolen. NAFOL har 86 aktive stipendiater fordelt på kull 8, kull 9 A og B og kull 10. Stipendiatene i kull 10 er de siste som fikk opptak i forskerskolen. I sin aktive periode i NAFOL møtes stipendiatene fire ganger per år i det første, andre og fjerde året. Erfaring viser at i det tredje året er stipendiatene opptatt med dataanalyse og skriving, og de møtes derfor kun tre ganger. I det fjerde året har de behov for mer støtte og tilbakemelding igjen, for å fullføre sine avhandlinger. Kull 10 ble tatt opp med en forskerskoleperiode på kun tre år, og det ble derfor lagt opp til et noe mer intensivt løp for denne gruppen. Deres forskerskoleløp har noen seminar med flere dager, for at de skulle få det samme tilbudet som tidligere NAFOL-kull. NAFOL inviterer vanligvis en nasjonalt/ internasjonalt profilert forsker til samlingene. Denne forskeren gir for eksempel forelesninger, har workshops og gir tilbakemelding på tekster. På denne måten har NAFOL-studentene muligheter til å bygge opp utvidede nasjonale eller internasjonale nettverk med ledende personer i feltet. To seminarer per kull er fellesseminarer med internasjonale doktorgradsstudenter. I det andre året er det fellesseminar med en nordisk partnerinstitusjon, og i det siste året er det fellesseminar med en europeisk institusjon. 2020 ble et spesielt år på grunn av situasjonen med Covid-19, og de fleste NAFOL-aktivitetene har blitt avviklet digitalt. Noen aktiviteter har også falt ut, og NAFOL har fått forlenget forskerskoleperioden sin med et halvt år på grunn av dette. I april 2020 var det planlagt for et seminar ved University of Iceland for kull 10 og ved University of Glasgow for kull 8 i juni. Begge disse seminarene har blitt utsatt til 2021. NAFOL organiserer normalt tre dager i året for lærerutdannere som ikke har til hensikt å ta doktorgrad, men som ønsker å skaffe seg "førstekompetanse" som førstelektorer. Disse dagene har blitt svært populære med rundt 40 påmeldte til noen av samlingene. Annethvert år organiserer NAFOL en NAFOL-konferanse og inviterer fremtredende nasjonale og internasjonale hovedtalere til konferansen. Alle andre paper-, poster- og rundbordspresentasjoner er gjort av NAFOL- og internasjonale doktorgradsstudenter fra våre samarbeidsinstitusjoner. I 2018 ble det arrangert NAFOL-konferanse på Hamar i samarbeid med Høgskolen i Innlandet. Alle som presenterte på NAFOL-konferansen, ble invitert til å levere et abstrakt til det som ble den fjerde NAFOL-boken. Abstraktene gjennomgikk blind fagfellevurdering, og de som ble valgt ut ble invitert til å sende inn en artikkel til boken. Boken ble gitt ut våren 2020 via Fagbokforlaget. Høsten 2020 var det planlagt en konferanse i Bergen i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet (HVL). Denne konferansen blir nå heldigital. Den avvikles fremdeles i samarbeid med HVL i tillegg til Nordic Research School in Teacher Education Relevant Research (NorTED). Konferansen har fått tittelen: Inquiry as a Bridge between Theory and Practice in Teaching and Teacher Education, Virtual Conference for Emerging Researchers in Teacher Education. I 2018 gikk NAFOL i gang med nettverkssamlinger for ledere av ph.d.-program og ledere av lærerutdanningsprogrammer i nettverksinstitusjonene. NAFOLs sluttdato nærmer seg, og det var et ønske om at nettverksinstitusjonene skulle møtes for å diskutere hvordan institusjoner og regioner kan lære av NAFOLs rike erfaring i eget arbeid med å utvikle forskningskompetanse, og ta dette inn i sine respektive institusjoner. Dette samarbeidet mellom NAFOLs nettverksinstitusjoner ble avviklet etter nettverkssamlingen i november 2019. De siste tre årenes systematiske møter med nettverksinstitusjonene gjennom nettverkssamlinger og de årlige rådsmøtene om post-NAFOL i et nasjonalt perspektiv, har resultert i en god dialog med UHR LU.Det har nylig blitt opprettet et nytt fagorgan for ph.d.-utdanning, og NAFOL håper at gjennom vil institusjonene være godt rustet når forskerskolen avvikles 31.07.2022.

Summary- Norwegian Research School in Teacher Education (NAFOL) NAFOL is a network consortium consisting of 17 Norwegian teacher education institutions (after the recent merging processes). Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host institution for NAFOL. The NAFOL network jointly offers every type of teacher education located all over Norway, and includes most Norwegian teacher education institutions. Thematically NAFOL works within two main domains, both central to teacher education and the practice field. Within each domain, various foci have been established, depending on the specialisation the NAFOL doctoral student chooses. The two main domains are: 1. Subject and vocational didactics. This domain is oriented towards the various subjects taught in school, thus it is multiple or cross subjects, and didactics is central to all teacher education and professional practice. The domain encompasses a wide spectrum of approaches, thematic and theoretical foci; from play in early childhood and young children, learning and learning achievements, a variety of methodological perspectives on developing learning in various subjects, to fundamental questions related to the subjects and their legitimisation, development and roles in pre-school, school, vocational education, and teacher education. 2. Teachers’ social mandate, understanding of the profession and professional practice. This domain is wide, however it centres on the practice field (pre-school, school, teacher education). Research within this domain examines practice in relation to theory, and aims at changing practice based on theoretical and empirical knowledge. The research will also develop new theory based on practical experience, or theory located in the well-known tension between theory and practice. The overall purpose of the second domain is to enhance the scientific identity missing in teacher education. The revised project description accepted by Norwegian Research Council autumn 2017, points at the central role of NAFOL in the current Norwegian teacher education context , especially in relation to the new teacher education program at a master level. NAFOL’s relevance has not weakened during the eight years the research school has been active. Today we have about 100 active Ph.D.-students, and a similar number have graduated. The application numbers to NAFOL has increased yearly, and with the additional funding NAFOL intends to accept two new cohorts of 20 students each in 2018. There is still a need to strengthen teacher educators’ research competence in pre-school and school- teacher education, in addition to maintain and improve the current activity level. NAFOL wants to take the initiative to share its rich experience with regional and institutional Ph.D.- programmes, and to be active in establishing Nordic and international networks to promote research in teacher education. NAFOL sees it as its responsibility to transfer its rich experience from its past and current work.

Aktivitet:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren