Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Norwegian Child Welfare in a Comparative Perspective - Knowledge, decision-making & ethnicity in policy and practice

Tildelt: kr 7,7 mill.

Dette prosjektet gjennomfører komparative analyser som identifiserer og analyserer prinsipper og praksis i tre moderne barnevernssystemer. Fokuset er på fire hovedspørsmål fra ulike innfallsvinkler: Mål 1. Hva er et lands ansvarsområder og hvordan håndterer landet multikulturalisme? 2. Hvordan blir kvalifiserte beslutninger tatt av barnevernsarbeidere, og kan de stå i mot offentlig gransking? 3. Hvilken kunnskap ansees som relevant og gyldig i barnevernssystemet? 4. Hvordan blir barn oppfattet, og blir barns meninger hørt og gitt behørig vekt? Arbeidsmetode Prosjektet har gjennomført 93 kvalitative intervjuer i Norge (N=28), England (N=25) og USA (California). Det ble også gjennomført en vignettundersøkelse som ble sendt ut til 304 barnevernsarbeidere i Norge, England og USA. Hovedfunn Multikulturalisme - I 39 intervjuer med barnevernarbeidere i California (USA) hevdet to tredjedeler at de møtte på utfordringer i saker som gjaldt udokumenterte innvandringsfamilier (Kriz & Skivenes, 2012). - Marginaliserte minoritetsfamilier møter på ulike utfordringer i oppdragelsen av barna deres i England, Norge og USA; kulturelle forskjeller, manglende språkferdigheter, manglende kunnskap om samfunnet og velferdsordninger (Kriz & Skivenes, 2012). Barnevernarbeidere rapporterte flere utfordringer i USA, sammenlignet med Norge. England befant seg et sted mellom de to (ibid.). Landforskjeller - Vurdering av risiko varierer (Kriz & Skivenes, 2013; Stenberg & Skivenes, 2013) - Synet på, og bruken av adopsjon som barneverntiltak varierer (Tefre & Skivenes, 2012) - Hvordan Norge og USA ivaretar fosterforeldre varierer (Berrick & Skivenes, 2013). Dette gjelder policy om for eksempel foreldrepermisjon, finansiell støtte og fosterforeldres sosioøkonomiske bakgrunn (ibid.). - Barnevernpolitikk i Norge har et større fokus på barns velferd, mens engelsk barnevernpolitikk har et større fokus på barns sikkerhet. Amerikansk politikk fokuserer mer på sikkerhet og familiepreservasjon (Kriz & Skivenes, 2014). Barns deltagelse - Barns deltagelse vurderes som viktig i Norge, USA og England (N=91). Måten man vurderer deltagelse varierer på tvers av land. USA ser på deltagelse som bevisføring i etterforskningen, mens Norge og England ser på deltagelse som en form for beslutningstaking (Kriz & Skivenes, 2015). Likevel kan mange av deres synspunkter sees på som ikke-deltagelse (ibid.). Andre studier viser at det engelske barnevernet gir større rom for barns deltagelse, sammenlignet med USA og Norge (Skivenes, 2015). - Etnisk minoritetsbarn (Kriz & Skivenes, 2012). Viktigheten av prosjektet Økt multikulturalisme har skapt mange utfordringer for barneverntjenester både nasjonalt og internasjonalt. «Familie» har ulike betydninger i de fleste land. Foreldres ønske om å oppdra barn i egen kultur, til tross for at det potensielt kan motstride barnets individuelle rettigheter, har skapt utfordringer på tvers av land. I barnevernsforskningen har det tidligere vært en mangel på komparative analyser av hvordan barnevernet i ulike land takler disse utfordringene. Dette prosjektet har bidratt til å gi oss mer kunnskap om hvordan barnevernet møter slike utfordringer. Et viktig aspekt ved multikulturalisme er hvordan barn blir oppfattet på tvers av land. Barns meninger og verdien av disse blir gjerne oppfattet ulikt av forskjellige land. Gjennom «Norsk barnevern i et komparativt perspektiv» har vi fått mer kjennskap til hvordan barn oppfattes, om meningene deres blir ansett som viktige, og hvordan ulike land definerer og forstår «deltagelse».

This research project will explore and bring insight into the interconnections between child welfare policies and practice. The use of multiple methods, triangulation secures a rich and fulfilling data material about dilemmas and practise on the child pro tection/welfare field. Four main questions will be thoroughly discusses from different angels in this project: 1 What are the ranges of understanding of state responsibility, what do the state protect, provide and which obligations must parents in the ch ild welfare system fulfil, and what are the interpretation of best interest of the child, the family and the society? 2 Are decision-making in the child welfare system qualified and can stand up against public scrutiny? Decision-making in child welfare po licies and practice involves different types of considerations; expert knowledge, beliefs, norms, cultural values, rights, legal norms, etc, and the question is how these different sources are assessed, seen as relevant or not relevant, how are they reaso ned, weighted and balanced against each other in existing politics and in day to day work. 3 Knowledge in policies and practice can be interpreted and used in different ways. We wonder what is considered the problem when a child is at risk and what is con sidered the best way of solving it, e.g. which methods, knowledge and services are preferred and regarded as the best way of realising the aims of the child welfare system? 4 Do politics and practice have a child perspective in mind when considerations a nd decisions are made, and how are children views heard and given due weight in the child welfare system? On the macro level, we will analyse in depth child welfare policies that are framing and managing the child welfare system in Norway, the US and Engl and. On micro level, we combine a vignette-survey and in-depth interviews of child welfare workers, with analysis of register data and in-dept intervies of child welfare service users (ethnic minority & majorit

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Finansieringskilder