Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Cyber Satire and the Quest for Alternative Communicative Spaces New Media in Zimbabwean Diasporas

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektet Cyber Satire tok utgangpunkt i politiske satiretegninger i zimbabwiske medier og zimbabwiske eksilmedier på internett. Ett av målene med prosjektet har vært å analysere politisk satire på internett, nærmere bestemt politiske satiretegninger, og undersøke hvordan dette har fungert i zimbabwiske nyhetsmedier for den zimbabwiske diasporaen. Politiske satiretegninger i nyhetsmediene kan sette politiske prosesser på spissen. De kan ta kontroversielle politikere på kornet, sette vanskelige politiske saker i relieff, og gi uttrykk for allmenn kritikk av politikere, saker eller prosesser. Satiretegningene i nyhetsmediene kan gi uttrykk for allmenne oppfatninger av kompliserte eller skjulte politiske prosesser. Gjennom politiske satiretegninger kan tegneren gi en krass politisk kommentar og kritikk på en morsom måte, uten at humoren tar brodden av budskapet. For nyhetsmedier er dessuten politiske satiretegninger en del av den generelle politiske kommentaren, og en mulighet til å markere politisk ståsted. Ett hovedfokus i prosjektet Cyber Satire har vært å kartlegge og dokumentere utviklingen av politiske satiretegninger fra tidligere rhodesiske medier og spesielle satirepublikasjoner, via ulike tidspunkt i zimbabwisk mediehistorie der satiretegningene var sentrale i den politiske offentlighet, fra frigjøringskrigen på 1970-tallet og frigjøringen i 1980 til etableringen av eksilmedier for den zimbabwiske diasporaen på 2000-tallet. Det historiske perspektivet har vært viktig for å kunne forstå utviklingen av satiretegningene i nyhetsmedier på internett. Satiretegningene i diasporamedier på internett viderefører en lang tradisjon fra mediene i Rhodesia før frigjøringen til den mediene i det selvstendige Zimbabwe fra 1980 til 2000. Politiske satiretegninger var sentrale i tidlige faser av etableringen av zimbabwiske nyhetsmedier i eksil etter krisen i Zimbabwe rundt år 2000 og tidlig 2000-tall. Ett sentralt kjennetegn ved det krisen i Zimbabwe rundt 2000 var at kraftige innskrenkninger i ytringsfrihet og pressefrihet, samt tvungen nedlegning av flere sentrale zimbabwiske medier, førte til at sentrale redaktører og journalister etablerte uavhengige nyhetsmedier utenfor landets grenser. Målgruppen var de hundretusenvis av zimbabwere som dro i eksil, men temaet for nyhetsrapporteringen var i all hovedsak nyheter innenfra Zimbabwe. Dette gjenspeiles i temavalg i de politiske satiretegningene i perioden. Ved det kontroversielle valget i Zimbabwe i 2008 var satiretegninger sentrale debattmarkører i en rekke zimbabwiske eksilmediers dekning av valget. Tegningene ble livlig kommentert i nyhetsmedienes kommentarfelt. Satiretegningene har i varierende grad vært et jevnlig innslag i zimbabwiske eksilmedier i prosjektperioden. Valget i 2008 utgjør et høydepunkt i de politiske satiretegningenes posisjon i zimbabwiske eksilmedier. Selv om flere nyhetsmedier som var sentrale publiseringssteder for politisk satire ble lagt ned i prosjektperioden, kunne min analyse vise at sentrale diasporamedier på internett over tid hadde en jevnlig publisering av satiretegninger som kommenterte politiske hendelser i hjemlandet. Tegninger som kommenterte lesernes erfaringer fra livet utenfor Zimbabwe var derimot stort sett fraværende. Temaene i de politiske satiretegningene var i all hovedsak politiske saker og prosesser innad i Zimbabwe, med noen tegninger som kommenterte sentrale hendelser i sørlige Afrika med spesiell relevans for politikken i Zimbabwe. Etter hvert etablerte sentrale zimbabwiske nyhetsmedier for diasporaen egne Facebook-sider der de politiske satiretegningene også ble publisert. Her var det i større grad mulig å kommentere satiretegningene, og også dele tegningene. På denne måten kunne satiretegningene fungere ikke bare som politiske kommentarer og politiske debattmarkører på den pågående nyhetsdekningen og diskusjonen av situasjonen i Zimbabwe, de kunne også bidra til etablering og vedlikehold av sosiale grupperinger via internettkommunikasjon. Politiske satiretegnginer kan påkalle både latter, harme og kanskje erkjennelse. Politiske satiretegninger av et lands president, kjente politikere eller personer i offentligheten er derimot ikke bare egnet til å le av eller med. Politiske satiretegninger i nyhetsmedier er en levende og tidvis kontroversiell genre, spesielt i politiske situasjoner der ytringsfrihet og mediefrihet er truet, og i perioder med høy politisk konflikt. Prosjektet har funnet fram et stort visuelt materiale fra ulike arkiver og bibliotek, samt fra internett. Samlet har prosjektet bidratt til å løfte fram politiske satiretegninger som selvstendige politiske argument og som en del av byggingen av diasporagrupperinger. Prosjektet har bidratt til forskning om denne spesielle genren innenfor medieforskningen, og kunnet vise at politiske satiretegninger er en genre som både trekker på lange historiske linjer samt fungerer også i nyhetsmedier på internett og i sosiale medier i en ny tid.

The primary aim of this project is to study how diasporic communities of Zimbabweans in exile make creative use of new means of communication, particularly social media, in their quest to establish communicative spaces for themselves as well as maintain c lose ties to their country of origin. Political cyber satire and community communication will be the main areas of content investigation. This will provide new insight in the role of political satire as a political tool in its own right in diasporic comm unication, as well as provide new insight into the content of and deliberations in social media networks. This project will thus challenge the national and Western focus that so far has characterised much research on social media and communication, as wel l as challenge the one-sided focus on news and news deliberations in research into diasporic communication networks. Furthermore, the diasporic communities will be explored by means of online media ethnographies.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam