Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

HealthMeal: Possibilities and barriers for increased consumption of fish and vegetables in meal eaten at home and outside home

Tildelt: kr 14,7 mill.

HealthMeal: Possibilities and barriers for increased consumption of fish and vegetables in meals at home and outside home. Prosjektet er blitt finansiert av Norges Forskniningsråds matprogram (2010-2014). Det er også mottatt midler fra Norsk sjømatråd og Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker. En viktig målsetning i prosjektet har vært å identifisere muligheter og begrensninger for å foreta helseriktige måltidsvalg. For dette formålet ble det sett nærmere på de mange faktorene som omkranser hva vi spiser, for eksempel sosiale, økonomiske, fysiske, normative og individuelle preferanser. Etterspørselen etter sunn mat har vært stigende de senere årene. Likevel spiser de aller fleste nordmenn langt mindre fisk og grønnsaker enn det helsemyndighetene anbefaler. Vi ønsket altså få bedre kunnskaper om hvorfor det er slik. For å besvare prosjektet problemstillinger har det vært brukt teorier fra flere fagdisipliner: ernæringsvitenskap, økonomi og sosiologi. Videre er det benyttet både kvalitative og kvantitative metoder. Svært mange ga uttrykk for at de ønsket å øke inntaket av fisk, sjømat og grønnsaker. Det synes imidlertid ikke som om pris, utvalg, kvalitet eller kunnskap ble oppfattet som de viktigste begrensningene. I perioden 2011 til 2014 har det vært en betydelig økning i andelen som uttrykker skepsis til produksjonsmetodene av fisk og grønnsaker. Det har også vært en betydelig økende andel som gir uttrykk for at de helst vil begrense inntaket av oppdrettsfisk og importerte/konvensjonelle grønnsaker. Dette skyldtes ikke dårlig smak, men bekymringer knyttet til helse, miljø og etikk. Videre var det en økende andel som uttrykte preferanse for kjøtt ? særlig rødt kjøtt. Det er i denne sammenhengen verdt å nevne at kjøtt også er det produktet som utgjør en størst andel av matreklamen som visse på tv. For å nå de ernæringspolitiske målsetningene, vil det etter vårt syn være viktig å snakke frem fisk og grønnsaker ? og det gjelder særlig store produktgrupper som oppdrettsfisk og importerte grønnsaker. Dette er produkter som har vært viet nokså mye negativ omtale i offentligheten de seneste par årene. Vår studie viser at denne type kommunikasjon har effekt på forbrukernes preferanser, prioriteringer og praksiser. Videre vil det også være fordelaktig om fisk, sjømat og grønnsaker vil utgjøre en større andel av matreklamen forbrukerne eksponeres for i årene som kommer.

Through our interdisciplinary network we want to gain knowledge about how the nutritional quality of everyday meals can be improved. Our focus will be how meal components such as fish and vegetables are included and combined by different consumer groups, and the context in which they are consumed. By the multidisciplinary approach we will present contributions on meals from different perspectives, using different methods including fieldwork, surveys and experiments, and focusing on different meals. An im portant issue is to learn more about how individual, sociocultural and structural factors affect eating habits. Another important issue will be to facilitate increased consumption of fish and vegetables, and to translate knowledge produced into developmen t of innovative products and eating concepts that includes more fish and vegetables in meals. Our assumption is that structural and institutional factors are significant in developing a more healthy eating pattern. The ambition to strenghten Norway's po sition as forerunners within the field of fish and vegetable concepts will be pursued through several paths. First, we will publish academic articles in international peer-reviewed journals where European nutritional and consumer politics are currently be ing intensely debated. We will also write a project report that includes our proposed strategies for making healthier meal choices easier available both at home and in public. Several national and international institutions and business partners have sign ed up for participation in the project. The project will be coordinated by SIFO in collaboration with Department of Nutrition and NILF. Norwegian Seafood export council and Norwegian fruit and vegetable marketing board will give advise on plans and strate gies in the research. The network includes participants from Sweden, Denmark and USA. The project will also engage PhD students and postdoctoral fellow.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram