Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Robust pigs by improved exterior functionality and reduced osteochondrosis using non-invasive technology

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektnummer:

199598

Prosjektperiode:

2010 - 2014

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Hovedmålet med prosjektet har vært å utvikle en mer robust gris som skal være konkurransedyktig i nåværende og fremtidige markeder. Fokuset i prosjektet har vært å finne metoder og strategier for å redusere leddlidelsen osteokondrose og bedre eksteriøret (ben, klauver, kropp) og dermed funksjonalitet til dyret, som igjen vil føre til bedre dyrevelferd og økt livstidsproduksjon. Prosjektet har i prosjektperioden revidering og utviklet eksteriørbedømmelses-systemet betraktelig, ved inkludering av nye egenskaper i rånetest og etablering av nye bedømmelser for ungpurker i felt. Resultatene fra denne evalueringen har ført til implementering av nye egenskaper i avlsmålet i Norsvin. Arvegrader og genetiske korrelasjoner mellom eksteriørtrekk målt på de uselekterte purkene og holdbarheten på purka har blitt estimert. Arvegradene ble funnet å være lav til moderat for alle egenskaper med betydelige genetiske korrelasjoner mellom de fleste eksteriørtrekk. Resultatene viser videre at det ikke er en sterk genetisk sammenheng mellom eksteriør målt på ungpurker og holdbarhet. På grunn av den sterke sammenhengen mellom de ulike eksteriøregenskapene er det imidlertid vist at en seleksjon på alle disse egenskapene til sammen vil føre til økt purkeholdbarhet. Osteokondrose er en av årsakene til redusert beinkvalitet hos gris. I prosjektet har vi sett på hvordan osteokondrose utvikler seg i vekstperioden for råner i test, fra start (25 kg) til slutt (120 kg). Målingene ble gjort ved CT-scanning hver 14. dag i vekstperioden, i tillegg ble bevegelse og eksteriør målt ved hjelp av videoanalyse. Videoanalyse ble benyttet for å få et objektivt mål på halthet og eksteriør hos råner, og inngikk som en del av koblingen mot eksteriørbedømming i prosjektet. Resultatene fra disse forsøkene viste at 1) osteokondrose oppstår tidlig i grisen liv og at 2) hele 56% av defektene grodde i de undersøkte leddene, men at helingsgraden varierte mellom og innen typer ledd. En metode for å registrere osteokondrose rutinemessig for råner i test ble utviklet i prosjektet og nærmere 6000 råner ble scannet. Arvegraden for egenskapen (h2=0.3) ble funnet å være relativt høy, og det ble funnet en sterk genetisk sammenheng mellom osteokondrose i ulike ledd. Det er et stort gjennombrudd at det nå er mulig å registrere osteokondrose på levende griser ved å bruke CT, noe som øker sikkerheten på utvelgelse av avlsdyr med mindre osteokondrose. For ytterligere å øke sikkerheten på seleksjonen av avlsdyr med hensyn på eksteriør og osteokondrose prøvde vi også å inkludere dyrets genomiske sammensetning (60 000 SNP-markører fordelt over hele genomet). Resultatene viste at ved å inkludere slektskap beregnet på bakgrunn av genomisk informasjon økte modellenes evne til å predikere riktig fenotype. Det vil i praksis si at vi kan bruke genomisk informasjon fra slektninger til å få sikrere avlsverdier på seleksjonskandidatene. I tillegg til dette er det gjort genomscan (genkartlegging) der det ble gjort lovende funn både for osteokondrose og eksteriøregenskaper.

Norsvin is the sole Norwegian swine genetic company, focusing on transfer of genetic material through semen, owned by the Norwegian pig producers. Since the start of Norsvins' breeding program, the main breeding focus has been to balance production and ma ternal traits. Thus, as for the rest of the pig breeding industry problems with functional characters such as female longevity and robustness are rising. General feedback from international customers are that Norwegian genetics perform well on production efficiency and maternal traits, but perform poorer with respect to robustness. This calls for increased effort on robustness traits. At present, the exterior traits related to robustness are subjectively scored. This leads to less genetic gain compared to more objective methods. The main objective of this study is to promote better understanding of the traits related to robustness. This project is to our knowledge the first of its kind to study combination of technologies such as CT and VIA for use in s election of a healthy and more robust pigs. The study will lead to knowledge about objective evaluation of conformation traits, osteochondrosis and related traits, which is not currently available nationally or internationally. A need for better understan ding for traits like osteochondrosis require pilot studies in order to decompose the trait. At the end of the project period (2013) the goal is to have implemented; new registrations of known and novel traits, inclusion of new traits in the breeding goal and usage of genomic breeding values (include genomic information in the estimation of breeding values). The close collaboration with scientific environments both nationally and internationally will benefit both the project, and hence Norsvin, but also th e environments involved. The planned publications will benefit other scientists working in related areas. The project are planned to lead to one PhD degree in animal breeding and genetics.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram