Tilbake til søkeresultatene

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - NorInnova

Tildelt: kr 1,6 mill.

TTO Nord AS (TTO) og Norinnova AS (NI) leverer en felles prosjektbeskrivelse for søknad om grunnbevilgning for FORNY Nord-Norge. I et avtalt samarbeid mellom TTO og NI skal partene, sammen med FoU-aktørene innen FORNY Nord-Norge, bidra til å frembringe fo rskningsbaserte forretningsideer med stort verdi-skapingspotensial. Samarbeidet med FoU-miljøene er basert på gjensidige bilaterale eller trilaterale avtaler. TTO og NI skal i nært samarbeid velge ut de mest lovende ideene for nærmere vurdering og videre forretningsutvikling. Ansvar, roller og prioriteringer skal avtales mellom partene ut fra det som tjener prosjektet best. Det nære og åpne samarbeidet mellom FoU-miljøene, TTO og NI er en styrke for FORNY Nord-Norge. Partene er enige om sammen å utnytte et antatt stort potensial for forskningsbasert nyskaping i Nord-Norge. Fokus vil fortsatt rettes mot de kompetanseområder hvor landsdelens forskere ligger langt fremme, både nasjonalt og internasjonalt: oppdrett av nye arter, marin- og medisinsk bioteknol ogi, IKT, telemedisin, materialteknologi, rom- og jordteknologi. Det vises til eget brev vedrørende pågående fusjonsaktiviteter mellom Norinnova og TTO Nord. For 2010 gjelder følgende totalbudsjett: Kostnadspost TTO Nord Nori nnova Samlet Personal- og indirekte kostnader 2 000 000 1 950 000 3 850 000 Innkjøp av FoU-tjenester 500 000 750 000 1 050 000 Andre driftskostnader 400 000 500 000 900 000 Sum 2 900 000 3 200 000 6 100 000

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater