Tilbake til søkeresultatene

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Norsk Sosiologforenings nasjonale fagseminar 2010: Norge i verden og verden i Norge

Tildelt: kr 91 475

Prosjektnummer:

200777

Prosjektperiode:

2010 - 2011

Geografi:

I 2010 er det globalisering som står på programmet. Den første dagen retter vi oppmerksomheten mot norske aktører i verden, tematisk fra fred- og sikkerhetsspolitikk til olje. Den andre dagen retter blikket mot den nasjonale arena, der hvor ?verden? komm er til oss, også hvordan den norske majoritetskulturen har blitt preget av en mer mangfoldig og multietninsk verden. Det er som alltid en ambisjon med seminaret å koble de ulike foredragene til hverandre gjennom en mer overordnet refleksjon, og dette gjør vi ved å binde innleggene sammen gjennom forkuserte og ledede paneldebatter. Norge, det nasjonale og Norges plass i det internasjonale er temaer som samler norske sosiologer til en faglig debatt om "metodologisk nasjonalisme" og nasjonsbegrepets plass i faget. Norge er ikke bare Norge, men en del av et nettverk av ideologiske, politiske og økonomiske organisasjoner som strekker seg ut over nasjonens grenser. For eksempel så er ikke norsk forsvar et forsvar av norsk territorium, men handler om deltagel se i internasjonale operasjoner. Samtidig ser vi at norske kjerneområder, om det er bygda eller idretten, blir stadig mer fargerik. I kraft av å være den største arenaen for alle sosiologer i Norge, utgjør Vinterseminaret en unik arena for å utvikle og re flektere rundt denne type faglige, praktiske og politiske spørsmål. Til å holde plenumsinnlegg og delta i paneldebattene har vi hentet inn ledende krefter fra samfunnsvitenskapen i Norge. I tillegg gir vi anledning til nyutdannede masterstudenter fra he le landet til å presentere sine arbeider, et populært tiltak hvor bl.a. de etablerte miljøene skal få mer kjennskap til hva unge sosiologer er opptatt av i dag. Seminarets kanskje viktigste funksjon er likevel nettverkene. Noen nettverksgrupper har fung ert over flere år og har møter også utenfor seminaret, og det finnes en tilvekst av nye nettverk, som ser Vinterseminaret som et naturlig møtested.

Budsjettformål:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap