Tilbake til søkeresultatene

KULVER-Kulturell verdsetting

alumination - design som estetisk praksis og kulturell verdsetting i aluminiumsindustrien

Tildelt: kr 0,47 mill.

Prosjektnummer:

201089

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2009 - 2011

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Prosjektet vil undersøke hvordan aluminium ble introdusert i det norske samfunnet, hvilke formål det hadde, hvordan det ble oppfattet, hvilke materialer det erstattet og hvilke endringer dette førte med seg. Dette vil ikke bare dreie seg om indu¬stri- og design¬historie. Aluminiumen kan ikke bare forstås gjennom teknisk og naturvitenskapelig terminologi. Dette prosjektet tar derfor sikte på å studere hvordan aluminium har blitt framstilt, tatt i bruk, fortolket og kulturelt integrert gjennom forhandlinger mellom teknologi, design og marked. Hvordan har produsentenes fortellinger og forestillinger om sine produkter forholdt seg til de opplevelsene forbrukerne har skapt i samspill mellom disse produktene og sine omgivelser? Hvordan har designere fortolket o g forvaltet sine roller som formidlere og forhandlere i denne kulturelle verdsettingen av aluminium og aluminiumsprodukter? Historien om aluminium og dets anvendelse er innfelt i skiftende sosiale, politiske og økonomiske kontekster. Industrialisering, gl obalisering, produksjons- og forbruksmønstre, krigføring, teknologisk utvikling, kultur og livsstil, og miljøhensyn har alle vært med å forme aluminiums historie. Som et resultat av sosial innovasjon og menneskelig oppfinnsomhet vil en studie av aluminium frembringe innsikt i bredere kulturelle, politiske og økonomiske strømninger i vår historie. Aluminium, på sin side, har hatt kraftig innvirkning på det moderne liv, både som dets materielle inkarnasjon og ved å forme modernitet som konsept og som opplev else. Denne dynamikken ligger til grunn for dette prosjektet. Gjennom case-studier av norske aluminiumsprodukters design og formidling vil prosjektet kartlegge den rolle design har spilt som estetisk praksis og kulturell verdsetting i aluminiumsindustrien .

Budsjettformål:

KULVER-Kulturell verdsetting