Tilbake til søkeresultatene

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Bonitering i fjellskog av gran

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektnummer:

201164

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2010 - 2011

Geografi:

Høydebonitering er ofte problematisk i høyereliggende strøk med naturlig forynget skog som er fleraldret og glissen og derfor sannsynligvis er utenfor bonitetsfunksjonenes gyldighetsområde. Det har vært uttrykt en mistanke om en systematisk underestimerin g ved tradisjonell høydebonitering i slik fjellskog. Med denne bakgrunnen har Mjøsen Skog BA og landbrukskontoret i Lillehammerregionen kontaktet Skog og landskap og sagt seg villig til å være behjelpelige med å oppdrive egnede forsøksfelter til et prosje kt som tar for seg denne problematikken. Studieområder vil derfor være i Lillehammerregionen. Formålet med prosjektet er å redegjøre for feilen ved tradisjonell høydebonitering av gran i fjellskog samt å prøve ut om modifiserte eller alternative metoder kan forbedre boniteringen. Vi vil etablere prøveflater i kulturskogfelter og i naturskog i umiddelbar nærhet på så lik som mulig mark. På 80-120 prøveflater, vil vi registrere stående volum og tetthet i tillegg til nødvendige registreringer for tradisjone ll høydebonitering, bonitering v.h.a økologiske faktorer(Nilsen og Larsson 1992) og en modifisert interceptbonitering. Intensjonen er å bruke dette materialet også i videre studier av effekt av klima på bonitet og produksjonsevne. På nyåret 2010 vil vi f orsøke å få etablert et doktorgradsstudium for en prosjektmedarbeider der dette prosjektet vil inngå som en del. Da vil vi også inkludere materiale fra Landskogtakseringen og Skog og landskaps langsiktige feltforsøk i tillegg til materialet fra denne stud ien.

Budsjettformål:

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Finansieringskilder