Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Kunnskapsoversikt Religion i det flerreligiøse Norge

Tildelt: kr 5 602

Religiøs praksis og trosforestillinger i det flerkulturelle Norge har i liten grad utgjort et forskningsfelt for den samfunnsvitenskapelige migrasjonsforskningen. Dette er i ferd med å endre seg, da religion og religiøs identitet er viet større interesse, begrunnet i at religion i dagens norske samfunn synes å spille en større og økende rolle i manges liv - særlig blant mange grupper innvandrere. Religionsstudier er i dag utpreget tverrfaglig. Antropologer, religionshistorikere, sosiologer, pedagoger, jur ister og teologer er blant dem som har bidratt til forskningen på feltet. Kunnskapsoversikten vil derfor bli preget av ulike perspektiver og fortolkninger av religion og religiøsitet i det religionspluralistiske Norge. Religion og religiøs identitet har innenfor migrasjonsforskningen gjerne utgjort et aspekt ved en bredere samfunnsfaglig tilnærming, og sjelden vært hovedfokuset i studien. Kunnskapsoversikten vil derfor legge vekt på å vise sammenhengen mellom faktorer som migrasjon, kulturelt mangfold og religion og religiøs praksis/religionsutøvelse. Det vises ellers til prosjektleder skisse levert 10.12.09. Frister og format Trykkeklart, korrekturlest manus leveres senest innen 1.5.2010. Lengde 20- 25 sider, word 12 pkt, enkel linjeavstand. Forskni ngsrådets adm. lager omslag etter vanlige maler for dette i Forskningsrådet. Oversikten utgis i IMER-programmets/VAM-programmets serie av kunnskapsoversikter/temanotater på migrasjonsfeltet. Opplag: 150 eks., hvorav 25 eks. leveres HL-senteret. Notatet er gratis så langt opplaget rekker og vil ellers være fritt nedlastbart fra www.forskningsradet.no Innholdet i oversikten står for forfatterens egen regning. Forskningsrådets adm.og/eller IMER-programmets styreleder vil lese gjennom og evt. komme med fors lag til mindre justeringer, primært med hensyn til forståelse og språkføring o.l., samt skrive utgivers forord

Aktivitet:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon