Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Healthy meals and prevention of lifestyle diseases

Tildelt: kr 15,5 mill.

Prosjektnummer:

202379

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2010 - 2014

Midlene er mottatt fra:

Samarbeidsland:

Det er i siste periode generert publiserbare resultater i alle arbeidspakker og flere artikler er under skriving. Prosjektdeltakerne har deltatt aktivt i EU Cost Action FA 1005 (http://www.cost-infogest.eu/) (4 møter) og det er etablert et forskningssamar beid med Institute of Food Research (IFR), Norwich, UK, som omhandler in vitro fettfordøyelse og metthet. WP1 Prosessering. Laksemuskel ble behandlet på temperaturer mellom 54 og 75 oC, kjølelagret og så gjenoppvarmet etter 21 dager for å simulere en forbrukers behandling. Både hardhet, koketap og vannbindingsevne var påvirket av varmebehandlings-temperaturen, og lagringstid og gjenoppvarming gav signifikante endringer i forhold til første gangs oppvarming. Proteinmålinger viste ingen endringer i de strukturelle proteinene. Mengde proteiner i koketapet endret seg med økt behandlingstemperatur, men etter gjenoppvarming var mengde og sammensetning av proteinene lik. Det ble i forrige periode vist at ulike prosesseringer av bygg og brokkoli økte frigjør elsen av bundne fenoliske syrer. En masterstudent er nå i gang med å undersøke hvorvidt økningen i frigjøring av fenoler i bygg har betydning for fordøyelsen av fett og stivelse (WP2). WP2 Fordøyelse (munn-mage-tynntarm). Stipendiaten i denne arbeidspa kken har i perioden publisert og ferdigstilt 3 publikasjoner og nylig levert sin avhandling. Resultatene viser at komponenter i et måltid (byggris og brokkoli) påvirker frigjøringen av fettsyrer fra laks og laksolje under fordøyelsen. Komponenter i bygg s er ut til å hemme fettfordøyelsen, mens brokkoli, og et brokkoliekstrakt rikt på polyfenoler, ser ut til å stimulere fettfordøyelsen. Resultatene viser også at frigjøringen av EPA og DHA påvirkes i ulik grad. Hvilken betydning dette har for biotilgjengeli ghet (opptak i kroppen) av EPA og DHA eller for metthetssignalisering gjenstår å få validert in vivo. WP3 Tykktarm (fermentering). In vitro tykktarmsfermenteringer av ufordøyd bygg, brokkoli og laks (med ett- og tre-trinnsmodell) er ferdigstilt. Forsø kene viste at bygg og brokkoli stimulerer Bacteroides og dannelse av kortkjedete fettsyrer, også i den nedre del av tykktarmsmodellen. Bacteroides utgjør en stor del av den humane tarmfloraen, med evne til blant annet å bryte ned komplekse karbohydrater, og er vist i flere studier å være negativt korrelert med overvekt. Resultatene korrelerer med resultatene fra museintervensjonen (WP4), der vi ser en økning av Bacteroidetes med mus som har spist «Det sunne måltid». Nedbrytning av karbohydratene (fiber) i tre-trinnsmodellen er analysert, og viser substrattilgjengelighet for bakteriene også i den nedre del av tykktarmsmodellen. Dette indikerer at bygg og brokkoli kan bidra til redusert proteolytisk og økt sakkarolytisk fermentering i nedre del av tykktarme n. Det resulterende fermentatet (fekalvann) av bygg, brokkoli og laks har blitt testet på cellelinjesystem etter ultrafiltrering av lavmolekylært innhold. Fermentatet av laks og bygg hadde en klar inhiberende effekt på tarmkreftcellelinjen Caco-2. Videre hadde fermentatet av laks og brokkoli en lavere effekt på NF-kappaB aktivitet i immuncellelinjen U937, noe som indikerer en viss hemmende effekt av disse fermentatene på stress og inflammasjonsresponser. WP4 Inflammasjon. Resultater fra cellestudier ( tarm-, immun- og bindevev celler) viser at både n-3 og n-6 fettsyrer virker gjennom de samme reseptorene, og det er ikke slik at n3-PUFAs bare formidler anti-inflammatoriske effekter, mens n6-PUFAs fremmer betennelsesreaksjoner. Ved binding til immunrespo ns reseptoren GPR120 på tarmepitelceller ser forskjellene i signalisering først og fremst til å gå mellom n-3 fettsyrene EPA og DHA. Det er i siste periode utført en rekke analyser på blod, vev, organer og avføringsprøver fra museforsøket på NIFES og det er mange interessante funn. De tre ulike måltidene som er undersøkt viser ulike effekter på parametere knyttet til utvikling av livstilssykdommer, blant annet på vektøkning og bakterieflora (se WP3). WP5 Implementering, integrering og kommunikasjon. D et er arrangert felles møter for å sikre god koordinering av aktivitetene, også på tvers av arbeidspakkene. På et seminar i Forum Varmebehandling som ble arrangert i Stavanger med deltagere fra både industri og storhusholdning, ble resultater fra prosjekt et presentert. Det planlegges et avslutningsmøte med industribedriftene den 12. desember, der også styringsgruppen, Forskningsrådet og NCP plattformen er invitert til å delta. Nyhetsbrev nr 3 fra prosjektet er publisert på instituttenes hjemmesider og sen dt ut til bedriftene.

The metabolic syndrome is associated with increased risk of type 2 diabetes and cardiovascular disease and represents one of the world's greatest health problems. The prevalence in the Norwegian population has reached about 30%. Chronic inflammation is a major feature of lifestyle diseases, and the immune system is a key player in the regulation of the inflammatory process. Immune response and metabolic regulation are highly integrated and the proper function of each depends on the other. The present proj ect aims to provide a better understanding of the interplay between the diet, the digestive- and immune systems, and their involvements in low-grade inflammation associated with the metabolic syndrome. The project will also study the role of the digestive system in weight control. The project focus will be on raw materials rich in the bioactive components fibre, polyphenols, proteins and unsaturated fat. The behaviour of these components will be studied during food processing and their bioactivity investi gated by the use of in vitro digestion systems, cell-lines and animal models. The impact of complete meals and possible interactions between bioactive components will be investigated. New knowledge about how critical processing factors influence the bioac tivity of bioactive components is expected. A reference group including representatives from the food industry will be established in order to promote the development of healthy and attractive foods and meals with bioactive components well preserved.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram