Tilbake til søkeresultatene

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Marginskvis i konkurranseretten

Tildelt: kr 29 999

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

202619

Prosjektperiode:

2010 - 2010

Midlene er mottatt fra:

Prosjektet er ment å resultere i en artikkel om det som i konkurranseretten stikkordsmessig omtales som marginskvis. Marginskvis går ut på at et dominerende foretak fastsetter prisene på en slik måte at det ikke blir levelige marginer for konkurrerende foretak; dvs at det hele dreier seg om prisforskjeller på samme produkt, både oppstrøms og nedstrøms. Fenomenet marginskvis som konkurranserettslig problem forutsetter at det dominerende foretaket er organisert på en måte som innebærer at det foreligger e n vertikal integrasjon, typisk at produsenten også kontrollerer et eget distribusjonsledd, og at det dominerende foretaket samtidig konkurrerer med sine egne kunder. Fenomenet er særlig aktuelt innenfor typiske nettverksindustrier som levering av elektris k strøm, telefoni, bredbåndstjenester, kabel-TV og lignende, og er således av stor samfunnsmessig betydning. De rettslige spørsmålene dreier i hovedsak om hvorvidt det dominerende foretaket gjennom sin prispolitikk misbruker sin dominerende stilling, i st rid med konkurranseloven § 11 og tilsvarende bestemmelser i EØS-avtalen og EF-traktaten. Prosjektet vil innebære en nærmere en nærmere identifikasjon og drøftelse av relevant materiale og problemstillinger fra utvalgte jurisdiksjoner, herunder fra EU-do mstolen og EU-kommisjonen. Formålet er å utvikle en bedre forståelse av de rettslige vurderinger av marginskvis. I norsk rett er fenomenet bare i liten utstrekning omtalt, se for eksempel Evensen mfl, Konkurranseloven med kommentarer (2009) s. 367-369. Og så i litteraturen for øvrig er marginskvis relativt knapt behandlet, se Richard Whish, Competition Law (2008) s. 744-748.

Budsjettformål:

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Finansieringskilder