Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Utvikling av estetisk terminologi på nord- og sørsamisk på basis av tradisjonelle vurderingsformer

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektet har som mål å utvikle en estetisk terminologi på nord- og sørsamisk ved å ta i bruk og revitalisere tradisjonelle vurderingsformer innen joik og fortellerkunst til bruk i forskning og undervisning i samisk kultur og litteratur. Dette er et fors kningsområde som er blitt ekstra aktuelt etter introduksjonen av urfolksmetodologi. Det har oppstått et behov for å utvikle vurderingskriterier som bygger på samisk estetisk praksis. Prosjektet er et grunnforskningsprosjekt innen et område der det tidlige re ikke er gjort noe samisk forskning. Prosjektet er begrenset til joik og fortellerkunst primært ut fra forskningsmessige årsaker, da en ønsker å holde seg innenfor de tiltenkte prosjektmedarbeidernes hovedkompetanseområde, men det ambisiøse målet er se lvsagt at resultatene skal ha applikasjonsverdi for tilgrensende fag og for hele det vide forskningsfeltet som kalles samiske studier. Motivasjonen er å bidra til å utvikle en samisk litteraturkritikk og gi analytisk innhold til tradisjonelle begreper, g jerne som alternativer til begrepet estetikk, som her er valgt primært for å gi en pekepinn på i hvilken retning en ønsker å lede den umiddelbare faglige assosiasjonen. Begrepet vil bli problematisert, og muligens erstattet, men resonnementet er at det vi l være bedre å bruke et kjent begrep for leseren for å gi en forståelse av fagtilhørighet og -preferense. Terminologien og vurderingskriteriene vil bli prøvd ut på et utvalg av samiske tekster gjennom publisering av artikler på nord- og sørsamisk. En ønsk er også å gjøre komparative studier med bruken av begreper på maori og i indiansk forskning gjennom faglig samarbeid med kolleger på NZ og i USA, som deltar i prosjektet med egne midler, samt publisere artikler i tilrettelagte engelske versjoner for å vær e med i internasjonal kunnskapsutvikling og forskningsformidling. Prosjektet er lagt opp til å være "sam-samisk" i sin profil, slik at prosjektmedarbeiderne jobber parallelt og samarbeider om alle artiklene.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning