Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Preparing for school in Norwegian daycare centers

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektnummer:

203326

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2011 - 2015

Geografi:

Funn fra SKOLEKLAR (prosjekt nr. 203326 ) Til sammen har en rekke artikler, kapitler og masteroppgaver i forskningsprosjektet Skoleklar belyst barns utvikling i overgangen mellom barnehage og skole. Foreldrebakgrunn ser ut til å være knyttet både til barns ordforråd og matematikk ferdigheter i tidlig alder (Størksen & Mosvold, submitted; Størksen, Ellingsen, Tvedt & Idsøe, 2013). Foreldrebakgrunn ser også ut til å være knyttet til barns atferdsmessige selvregulering, og barn viser stor variasjon i selvregulering (Størksen, Ellingsen, Wanless, & McClelland, 2014). Samtidig peker både internasjonal forskning og våre egne funn på at selvregulering ser ut til å være viktig for tidlig læring innen aktuelle fagområder (Størksen & Mosvold, submitted; Størksen, Ellingsen, Tvedt & Idsøe, 2013). Barnehagelærerne rapporterer å ha nærere og mindre konfliktfylte relasjoner barn med prososial atferd og barn som ikke har vansker (Lenes, 2014; Skåland; 2014) og til jenter, særlig jenter med høy sosioøkonomisk bakgrunn (Lenes, 2014). Dette er interessant siden en rekke internasjonale studier peker mot den gode relasjonen mellom barnehagelærer og barnet som avgjørende for barns trygghet, utvikling og læring. Flere nye måleinstrumenter har blitt prøvd ut for første gang i en norsk kontekst, og flere instrumenter har også utviklet i Skoleklar, blant annet tester og spørreskjema på nettbrett (Aslaksen, 2014, Størksen & Mosvold, submitted; Størksen, Ellingsen, Tvedt & Idsøe, 2013) og de internasjonale skalaene HTKS (Head-toes-knees-shoulders) (Størksen, Ellingsen, Wanless, & McClelland, 2014) og inCLASS (Haugerud, 2012, Lunde, 2012). Arbeidet er i gang for å produsere flere forskningsartikler basert på det rike datamaterialet som er samlet. Tidligere studier i prosjektet har hatt begrenset mulighet til å studere årsak og virkning, siden vi i hovedsak har publisert på tversnittsdata. I artiklene vi planlegger i det videre vil det i enda større grad bli benyttet data både fra barnehage (T1) og skole (T2) og man vil da få bedre mulighet til å gå inn på betydningen av tidlige relasjoner og tidlig selvregulering for læring i første klasse. Vi vil også fortsette å formidle til praksisfeltet om betydningen av tidlige relasjoner og selvregulering og foreslå tiltak i barnehage og skole.

Norwegian daycare centers have recently been incorporated into the Norwegian Ministry of Education and Research. Life-long learning has been introduced as a goal. An intriguing question in this regard is what daycare centers should prioritize when it come s to preparing children for school. What would be the most appropriate content of early interventions that aim at enhancing children´s school performance? As will be described more closely in this research proposal, the international research literature s uggest that young children´s attention skills, ability for self-regulation, and positive relationships with teachers and peers seem to be predictors of achievement and adjustment in early school years. On the other hand research shows us that background factors, such as children`s behavioral and emotional problems, parental education, family economy, minority background, parental divorce, and other stressful factors may reduce young children´s chance of succeeding in school. In what way can Norwegian da ycare centers compensate for such vulnerability among young children and contribute to social equality? We hereby apply for funding for a research project that looks more closely at these factors. An intervention aiming at enhancing attention, self-regu lation, and relationships with teachers and peers will be developed, piloted and evaluated. The present proposed research project seeks to reply to sections A and D in the program. In relation to A we will look at predictors for learning, and in relation to D we will focus on social background´s possible negative effect on the core themes of this study and on possible ways of compensating for disadvantage through the development, piloting and evaluation of an intervention. A comprehensive longitudinal qu antitative study will be conducted to shed light on many important research questions. Additional qualitative studies and Q-studies will be conducted to let the children's own voices complement the results.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder