Tilbake til søkeresultatene

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Sosiale medier og internasjonale tiltak for realfagsformidling

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektet vil beskrive utviklingstrekk innen sosiale medier, herunder likheter og forskjeller ved ulike typer sosiale medier. Vi vil sette spesielt fokus på hvordan PROREAL og realfagsformidling kan utnytte sosiale medier for å nå ut til ulike interessen tgrupper generelt, og barn, ungdom og jenter spesielt. Prosjektet vil også gjennomgå nasjonale og regionale strategier i Finland, Sverige, Danmark, USA, England og Tyskland og presentere deres tiltak for realfagsrekruttering. En systematisk kartlegging o g analyse av prosjekter og ordninger i disse landene vil kunne danne et nyttig kompetanse- og analysegrunnlag for norsk innsats på dette feltet. De ulike prosjektene vil bli presentert i en ramme som omfatter: -Grunnleggende prosjektidè -Organisering og finansiering -Gjennomføring og resultater -Muligheter for overføring til norske forhold Prosjektet vil resultere i: -En rapport som gir PROREAL, Vitensentrene og andre aktuelle miljøer innen realfag, oppdaterte kunnskaper om hvordan sosiale medier og an dre moderne metoder kan utnyttes i realfagsformidling og realfagsrekruttering. - Kompetanseoppbygging og utvikling av skreddersydde tjenester innen realfaglig profilering via nye plattformer generelt og sosiale medier spesielt. Dette er et område som ikk e er utviklet i markedet i dag. I tillegg vil prosjektet være aktive i foredragsvirksomhet overfor norske miljøer innenfor realfag, publisering av artikler til ulike medier og distribusjon av analyserapporten til aktuelle norske realfagsmiljøer. - Et ege t fagseminar om bruk av sosiale medier for realfagsrekruttering og realfagsformidling.

Budsjettformål:

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet