Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Project Title: The modern work-life: How is it affecting employees health and well-being?

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

203614

Prosjektperiode:

2011 - 2014

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Ansatte med hyppig reisevirksomhet i jobbsammenheng har blitt definert som en gruppe utsatt for helserisiko. Samtidig finnes det lite kunnskap om de faktiske helseeffektene av reising, og i den aktuelle bedriften ble det derfor vurdert nyttig å vite mer om denne gruppen av ansatte, for og eventuelt kunne forebygge helseplager på sikt. Den første kartleggingen ble foretatt i bedriften våren 2011. Målet for kartleggingen var å studere nærmere relasjonen mellom jobb reising, jobb-familiekonflikt, og utbrenthet. Spørreskjemaet ble sendt til 3078 ansatte, og 2093 svarte på undersøkelsen, noe som tilsvarte en svarprosent på 68%. Selskapsregisterdata på reising(reisefrekvens og reisedøgn), ble koblet sammen med spørreskjema data. Funnene viste en signifikant positiv sammenheng mellom antall reisedøgn, og jobb-familiekonflikt. Det blir derimot ikke funnet noen direkte sammenheng mellom reisedøgn og utbrenthet. Antall reisedøgn hadde likevel en indirekte sammenheng med utbrenthet, gjennom jobb-familiekonflikt. Det betyr at ansatte som opplever jobb-familiekonflikt som følge av reisebelastning, ser ut til å være mer utsatt for utbrenthet. I henhold til reisemønster ble tre grupper identifisert: Pendlere, nasjonale reisende og internasjonale reisende. Signifikante forskjeller i jobb-familiekonflikt, ble funnet mellom alle de tre grupper av reisende. Det ble derimot ikke funnet noen forskjeller i utbrenthet. Pendlere rapporterte høyest grad av jobbfamiliekonflikt. Videre viste resultatene at utbrenthet var positivt assosiert med muskelskjelettplager og mage-tarm plager hos alle de tre grupper av reisende. Men det var en signifikant sterkere sammenheng mellom utbrenthet og muskel-skjelettplager for pendlergruppen sammenlignet med de to andre gruppene. Dette funnet indikerer at pendlere som opplever utbrenthet er mer sårbare for muskel-skjelettplager sammenlignet med andre jobb reisende. For å se på langtidseffekter av reising over tid, ble det våren 2012 gjennomført en ny kartlegging på de samme personene, der 1702 svarte på undersøkelsen (såkalt panel-design). Resultatene viste at reising predikerte jobb-familiekonflikt, og at jobb-familiekonflikt også predikerte utbrenthet over tid. Videre predikerte utbrenthet psykologiske helseplager. I tråd med det som var forventet ble det også funnet reverserte og resiproke sammenhenger mellom variablene. Disse sammenhengene forteller oss at ansatte som reiser i jobben opplever høyere grad ac jobb-familiekonflikt, noe som igjen kan føre til utbrenthet og psykologiske helseplager. Psykologiske helseplager gir igjen grobunn for utbrenthet, noe som igjen fører til jobb-familiekonflikt. Dette blir i teorien referert til som «loss-spirals», som kan oversettes til negative sirkler. For å konkludere; når ansatte som reiser begynner å tape ressurser gjennom opplevelsen av jobb-familiekonflikt kan slike negative sirkler være vanskelige å komme ut av, og helseplager kan oppstå. Det er derfor viktig for organisasjoner å ha fokus på forebygging.

During recent decades, significant changes have taken place in the world of work (National Institute for Occupational Safety and Health, 2002). Improved technologies and new, growing fields of work (such as the information technology sector), has supporte d a change from classical, traditional systems of industrialisation to a new, service economy. Additionally, increasing customer demands in the quality of services and products has resulted in strong competition between companies. In order to compete more effectively many companies have restructured and downsized their workforce and moved their production to lower-cost sites (Brun & Milczarek, 2007). Similar to other industries the oil and gas industry has also been exposed to dramatic changes over the past several years, and in all likelihood changes will continue to take place in the future. World economics, deregulation, competition and public perceptions are just some of the forces driving the industry in the direction it is going today. An essentia l question in this respect is how these changes are affecting employees? health and well-being? In the National media lately there has been high focus on the numbers of sick-leaves in Norway, and a lot of effort both from the employer's side and the gov ernment is being put into reducing the number of sick-leaves (through for instance the Inclusive Workplace Agreement). However, in order to offer good solutions to the challenges of increasing sick-leave, we need to know more about how different aspects o f the new working life is affecting peoples? health, and this will be the main focus in the present study.

Aktivitet:

NAERINGSPH-Nærings-phd