Tilbake til søkeresultatene

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: Partial migration of red deer and tick distribution at the altitudinal colonization border (TickDeer)

Tildelt: kr 4,8 mill.

Det overordnete målet for prosjektet «TickDeer» er å forstå betydningen av hjortens trekk for flått og omvendt i områder nær den høydemessige begrensningen i utbredelse. (WP1) Omfattende data på flåttens fordeling (>15000) i landskapet har dannet basis for PhD graden til Lars Qviller (levert, disputas planlagt 14.11.2014); både vår- og høsttaksering av flått i Sogn & Fjordane (6 år; 2009-14) og i Møre & Romsdal (3 år, 2011-13). Det er mindre flått i terrenget oppover i høyden og lenger vekk fra kysten, og dermed mindre flått i høyereliggende sommerområder til trekkende hjort sammenliknet med vinterområdene og helårsområdene til stasjonære dyr. Flåtten har liten evne til å bevege seg, og blir spredd hovedsakelig med vertsdyr. Vi fant mer flått mot kjerneområdene til hjorten i mai, dvs. at økt tilstedeværelse av hjort påvirket flåttmengden lokalt. (WP2) Analyser av flåttbelastning basert tellinger på ører (n=49) fra GPS-merkede dyr bygger oppunder dette arbeidet. Hjort som trakk langt fra det lavereliggende vinterområdet til et høyereliggende sommerområde hadde lavere mengde flått om høsten; det var også mer flått på hjort fra områder med høy bestandstetthet av hjort. Tellinger av alle livsstadier av flått på 33 hele hjorteskinn viste at de ulike livsstadiene foretrakk ulike områder på hjorten; larver satt på legger og ører, nymfer dominerte på ører, mens voksne flått hovedsakelig satt i lysk og nakke. Et slikt mønster begrenser mulighet for direkte smitt fra flått til flått (såkalt «samsuging»-smitteoverføring). (WP3) Vi bruker en DNA-basert (PCR) metode for å påvise prevalens av Anaplasma (som gir sjodogg hos sau) og Borrelia (som gir Lyme-borreliose hos menneske) i flått (n=5636). Et nøkkelpunkt for forvaltningen er å vite den totale effekten av hjort på risikoen for Lyme-borreliose. Vi sluttfører nå en syntese som analyserer sammenhengen mellom antall flått («amplification»; WP1), andel flått med smitte («pathogen dilution»; WP3), og risiko for Borrelia-smitte («disease risk») som en funksjon av bestandstettheten av hjort basert på data for hele perioden.

We propose to establish a multidisciplinary project to understand the functional significance of red deer migration for an invasive species, the tick, and vice versa at the altitudinal colonization border. The red deer are currently regarded a keystone he rbivore along the west coast of Norway. Alongside this increase in deer density, it is a common perception that the ticks increase in abundance and distribution. The role of animal space use for tick distribution are less well understood. Seasonal migrati on by red deer may potentially play a key role for tick distribution. Equally true, the role of parasites for partial migration pattern in large herbivores have been largely ignored. Ticks can carry and transmit agents of human (Borrelia spp.) and animal disease (Anaplasma spp.), and understanding the role of red deer density and space use for tick density and disease prevalence can provide a key to mitigation efforts. We aim to accomplish such an understanding by a hierarchical, nested sampling design f acilitated by the access to a large number of GPS-marked individuals of red deer (>200) with known migration tactics. This will allow us to (WP1) quantify the distribution of ticks in landscapes along the west coast of Norway relative to migration, local density, and fine-scale space use of red deer as well as relative to habitat. We hypothesize that spring migration by red deer may allow (re)colonization of higher altitude areas, for which ticks are not able to persist either year round or in specific ha rsh years. In WP2, we estimate tick load from ears of GPS-marked animals with known migration tactics and body mass, enabling a study of the relationship between tick load and migratory behavior and performance. In WP3, we link disease in ticks to migrato ry behavior and performance of red deer. This will give important insight into distribution of ticks and a potential role of red deer to serve as vector of ticks and their diseases by seasonal migration.

Budsjettformål:

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015