Tilbake til søkeresultatene

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: Ash dieback in Norway - causes, impact and control

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektnummer:

203822

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2011 - 2015

Geografi:

Samarbeidsland:

Askeskuddsjuke forårsakes av Hymenoscyphus fraxineus (tidligere kalt H. pseudoalbidus), en invaderende art fra nordøst Asia. Sjukdommen er i stadig spredning i Norge og er nå etablert i store deler av askas utbredelsesområde i Norge, fra svenskegrensen og opp til Romsdal. Sjukdommen er nå godt etablert over store deler av Sunnmøre. De nordligste funnene er gjort i Rauma kommune på sørsiden av Isfjorden. På overvåkningsfeltene er situasjonen forskjellig for store og små trær. På flatene på sørøstlandet blir kronetettheten til de store trærne stadig forverret, men forholdsvis få trær dør. Fram til nå er 10 % av de store trærne døde. Fremdeles har mange av de store trærne svært få symptomer, noe som lover godt for askas framtid. For de små trærne er situasjonen annerledes, nå er snaut halvparten av dem drept. På overvåkningsflater på Vestlandet har situasjonen forverret seg fra i fjor. Og de første symptomer på angrep er også registrert på den nordligste flata, i Stryn. Ask har sin nordgrense i Norge og så langt har man ikke hatt noen informasjon om populasjonshistorien til de norske askepopulasjonene, hvor asken har kommet fra og hvorvidt askepopulasjonene i Norge er genetisk forskjellige fra askepopulasjonene lenger sør i Europa. Basert på resultater fra kloroplast mikrosatelitter har ask i Norge de samme genetiske variantene som ask i sør-øst Europa, noe som tyder på at de hadde et felles «overvintringsområde» i Sør-Øst Europa under siste istid og at den vandret inn derfra over Øst-Europa. Resultatene fra de nukleære mikrosatelittene viser at askebestandene i det nordlige utbredelsesområdet er genetisk distinkt fra askebestand lenger sør i Europa, sannsynligvis som et resultat av en stegvis kolonisering fra sør-øst og nordover. Det er samtidig genetiske forskjeller innad i de nordlige populasjonene. I Norge finner vi en øst-vest gradient i differensiering og en nord-sør gradient i genetisk diversitet. Diversiteten avtar signifikat nordover. Vår nordligste populasjon i Trøndelag, Leksvik utgjør en klar og egen genetisk gruppe og er samtidig genetisk fattig. Dette mønsteret kan forklares med en genetisk flaskehals under etableringen av denne nordlige populasjonen. Vi finner med andre ord at askepopulasjonene i Norge relativt genetisk distinkte fra askepopulasjoner lenger sør i Europa. Vi bør dermed gi arbeidet med bevaring av ask i Norge prioritet, og vi bør identifisere friske trær som vi potensielt kan samle inn frø fra. På grunn av askens genetiske egenart i Norge bør ask fra Norge inngå i Europeiske foredlingsprosjekter for å sikre bevaring av artens hele genetiske mangfold. Vi har kartlagt soppens infeksjonsprosess i naturlig infisert vev ved hjelp av qPCR og mikroskopering. Dataene viser en aksial spredning i askevev, at soppens hyfer primært vokser i margen og yteveden for deretter å infisere barken.

Dieback of European ash, caused by a fungus presumably introduced to Europe relatively recently, is threatening the tree on a continental scale. Norway represents the currently expanding frontier of the disease, and the aim of this proposal is to provide key information about ash dieback, the causative agent, genetic structure and disease resistance of Norwegian ash populations. No prior information is available about the genetic structure of Norwegian ash populations. Therefore, characterizing the presen t genetic resources, on a genome wide basis, and comparison with other European populations will provide us vital information to evaluate conservation efforts. By sampling primarily within the nature reserves present in Norway, the survey will yield valua ble data for evaluation of migration and gene flow among these populations, as well as estimation of effective population size to avoid inbreeding within these fragmented populations. Danish field trials have implicated a genetic component in host resista nce towards ash dieback. As there is clustering of relatives in many ash populations, we will also test if spatial variation in susceptibility to ash dieback is related to certain family groups. Identification of such superior families can be employed in breeding programmes. In addition the proposal includes molecular characterization of the causative pathogen and establishment of the host developmental stage and tissue through which the infection takes place. We will also develop a high-throughput diagno stic assay for detection of the fungus in diseased trees and propagation material. In cooperation with the Norwegian genetic resource centre, the data will be passed down to the management authorities to be used in developing sustainable management plans for ash in nature reserves in Norway. In conclusion, the project will contribute to maintenance of ash-associated biodiversity, sustainable management of ash stands and disease-free propagation of the tree.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015