Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Monitoring and risk assessment of contaminants in Southern Africa: Arusha in Tanzania as a model

Tildelt: kr 9,5 mill.

Bakgrunnen for prosjektet er økt urbanisering og industrialisering i Tanzania, Afrika som medfører økt forurensning av miljøet. Intensivert jordbruk kan føre til økt bruk av sprøytemidler og forurense matvarer til det lokale markedet så vel som til eksport. Tungt nedbrytbare miljøgifter kan komme med luft- og havstrømmer men lokalt stammer de fra industri, trafikk, plastikk, elektrisk avfall og forbrenning av søppel. Disse stoffene havner i vann, jord, sediment, luft, planter, dyr og mennesker via maten vi spiser. Noen av stoffene har evne til å akkumulere i miljøet, har lang nedbrytningstid og kan lagres i fettvev og toksiske effekter av disse stoffene er blant annet nedbrytningstid og kan lagres i fettvev og toksiske effekter av disse stoffene er blant annet nevrologiske forstyrrelser, hudforandringer, fosterskader, kreftutvikling, hormonforstyrrelser, reproduksjonsproblemer. Generelt er det begrenset kunnskap om forekomst av miljøgifter i utviklingsland, deriblant Tanzania. Prosjektets hypotese er at tilstedeværelse av miljøgifter i Sørlige Afrika kan gi negative effekter på human helse og miljø. Hovedmålet til prosjektet er å kartlegge omfanget av jordbruk- og industri-forurensing i Arusha i det nordlige Tanzania. Arusha er valgt som modellregion da denne regionen representerer andre jordbruks- og urbane regioner under utvikling i det sørlige Afrika. Prosjektet gjennomfører en sosiologisk studie og karakteriserer forurensningssituasjonen i ulike distrikter i Arusha med den hensikt å risikovurdere miljøgiftbelastningen i denne regionen. Høsten 2012 ble bønder, landbruksrådgivere og generell befolkning intervjuet for å avdekke bruk, holdninger og kunnskap om pesticider. Samtidig ble jordbruksarbeidere og førstegangsfødende intervjuet om matvaner, arbeid og levemåte. Prosjektet har samlet inn matprøver som omfatter grønnsaker, melk, egg, høner, fisk og prøver fra mennesker som omfatter blod fra jordbruksarbeidere og morsmelk, blod, placenta, navleblod og meconium fra førstegangsfødende og deres barn. Foreløpige analyseresultater av matvarene og prøver fra mennesker indikerer tilstedeværelse av ulike pesticider, klorerte hydrokarboner og bromerte flammehemmere i ulike konsentrasjoner. Noen av stoffene som ble funnet har vært forbud i flere tiår. I noen matvarer ble det funnet pesticidkonsentrasjoner som overskred EUs tillatte grenseverdi for disse produkter(European Maximum Residue Levels (MRLs)). Det ble også påvist relativt høye nivåer av forskjellige miljøgifter i mødre og deres barn. Studiet fant tilstedeværelse av perfluorerte forbindelser (PFAS)i morblod. Stoffgruppen brukes i blant annet vannavstøtende utendørsklær. En database er opprettet for å samle prosjektets resultater. Forskningsresultatene vil bli formidlet til samfunnet. Prosjektet vil bidra med kompetanseutveksling mellom sør og nord og vil overføre kunnskap og teknologi til institusjoner i Tanzania. Resultatene av en fare- og risikokarakterisering av forskningsresultatene er blitt og vil bli formidlet til ulike deler av samfunnet og vil være tilgjengelig for internasjonale overvåkingsorganer (WHO/UNEP; Stockholm Convention).

In Africa rapid population growth, accompanied by intense urbanization, increase of industrial activities and a higher exploitation of cultivable land have led to a huge increase in the quantity of discharge of various types of environmental pollutants wh ich may adversely affect humans and animals. Of particular concern is the fact that uncontrolled discharge of potential harmful pollutants is still occurring due to low level of awareness of safe pollution handling, utilization and protection. Data to con duct risk assessment and management on pesticide pollution in humans, food and environment is not available. This integrated multidisciplinary project involving experience within epidemiology, social science and environmental toxicology is designed to a ddress the United Nations? Millennium Development Goal number 7 'Ensure Environmental Sustainability'. The main objective of this project is to reveal the status of agro- and industrial chemical contamination in Southern Africa as the bases for risk asses sment and management. To fulfil the aim, the project will use affordable and reliable tools for the detection, monitoring and reporting of contaminants in water, domestic animals, wildlife and humans in Eastern Africa and transfer the technologies and kno w-how to institutions in the South. The results will aid in the managements of hazardous chemicals on an international level. The project will develop important scientific network between relevant national, continental and global institutions, and enhance the knowledge base for achieving sustainable development in less developed countries as well as on a global level.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam